TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Hytaýyň kompaniýasy Türkmenistanda nebit önümçiliginde elin hyzmatlary berer

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde “Türkmennebit” döwlet konserniniň guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça ýöriteleşdirilen elin hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada şertnamany baglaşmak hakyndaky kararyň taslamasy hödürlendi.

Resminama laýyklykda, Hytaýyň nebithimiýa korporasiýasynyň ýakyndaky Halkara nebit hyzmatlary kompaniýasy bilen degişli şertnama baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitiň gazylyp alynýan möçberlerini ýokarlandyrmak üçin pudaga öňdebaryjy tejribäni giňden çekmegiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz hödürlenen resminama gol çekip, ony ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

 

Änewde täze metjidiň gurluşygyna badalga berildi

Ýene-de okaň

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda dolanyşygy 296% ýokarlandy

Teswirle