Hytaýda ykdysady galkynyş başlady

Maý aýynda Hytaýyň eksporty geçen ýyl bilen dollar görnüşinde deňeşdirilende 28 göterim töweregi ýokarlandy. Import 51,1 göterim ýokarlandy, bu bolsa 2010-njy ýyldan bäri rekorddyr. Bir aýyň dowamynda söwda balansy gowy netijesi 45,5 milliard dollary düzýär.

Bu barada «Bloomberg»: «Ýurtda söwda «tupany» başlandy» diýip ýazýar.

Daşary ýurtlarda hytaý harytlaryna isleg artýar. Çalt ösüş harytlara bolan islegi ýokarlandyrdy, bu bolsa haryt bahalarynyň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp boldy.

Ýylyň soňky bäş aýynda Russiýa bilen Hytaýyň arasyndaky söwda gatnaşygy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 23,6 göterim ösdi (50,65 milliard dollara çenli). Russiýanyň eksporty 35,3 (22,921 milliard dollar), Russiýanyň harytlarynyň we hyzmatlarynyň importy 15,4 göterim ýokarlandy (27,735 milliard dollar).

Hytaý bilen ABŞ-nyň arasyndaky söwda gatnaşygy bäş aýda 52,3 göterim artyp, 279,64 milliard dollary düzýär. Şu ýylyň birinji çärýeginde Hytaýyň ykdysadyýeti  rekord derejede  18,3 göterim ösen bolsa,geçen ýylyň degişli döwründe ol 6,8 göterim peseldi.

Ykdysady ösüşe birnäçe sebäpler öz täsirini ýetirýär. Meselem, içerki islegiň ýokarlanmagy, zähmet bazaryndaky durnuklylyk, işläp çykaryşyň  ýokary öndürijiligini üpjün etmek we telekeçileriň garaşýan  netijelerini gowulandyrmakdan ybaratdyr.

 

Türkmenistanyň “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanuny güýje girdi

 

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar