Türkmenistanyň “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanuny güýje girdi

Türkmenistanyň telekeçileri 8-nji iýunda resmi taýdan güýje giren “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanunyň çäginde döwlet bilen gyzyklanmalar we töwekgelçilikler deňagramlylygynda iri taslamalary durmuşa geçirmäge başladylar.

Täze Kanuna laýyklykda, döwlet-hususy taslamasy durmuşa geçirilende hususy firmalar dürli görnüşli döwlet maliýe goldawyny alyp bilerler. Ol subsidiýa, aktiwler we emläk görnüşindäki goýumlar, taslamanyň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň Döwlet býujetiniň hasabyna üpjün edilýän tölegler görnüşinde berlip biler.

Döwlet býujetinden hususy hyzmatdaşlara býujet ssudalary, nesýeleri, grantlary we karzlary bermek üçin pul bölünip bilner. Şeýle hem olar, Türkmenistanyň döwlet kepilliklerinden, salgyt we beýleki ýeňilliklerinden peýdalanyp bilerler.

Döwlet edarasy, hususy başyny başlaýjy tarapyndan taýýarlanan döwlet-hususy hyzmatdaşlygy taslamasynyň konsepsiýasyny alandan soň, bir aýyň dowamynda onuň amala aşyrylmagyny makullamak ýa-da ýüz döndermek hakynda çözgüt kabul etmelidir.

Okap bilersiňiz  10-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Taslama tassyklanan halatynda, ygtyýarly edara başga-da hususy firmalaryň gatnaşmaga dalaş etmekleri üçin ony özüniň resmi web-saýtynda ýerleşdirmelidir. Taslama bazaryň başga oýunçylary hem gyzyklanma bildiren ýagdaýynda, onuň gatnaşyjylary bäsleşigiň çäginde kesgitlenýär we bäsleşigiň ýeňijisi döwlet edarasy bilen döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşygy baglaşmaga mümkinçilik gazanýar.

Döwlet-hususy taslamasynyň konsepsiýasy, birnäçe ölçeglere gabat gelmelidir, şol sanda bar bolan durmuş-ykdysady we önümçilik meselelerini çözmekde innowasiýa çemeleşmesini öz içine alyp, taraplar üçin makul bolan deňagramlylykly bähbidi üpjün etmelidir.

Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy düzgünleşdirmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

 

Türkmenistan bilen ÝHHG hyzmatdaşlygy ösdüriler

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Baý bolmak hakynda gysgaça maslahatlar
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar