BIZNES

Hytaýda eksportam ösüşde, importam

Soňky ýyllaryň içinde Hytaýyň eksportunyň beýleki döwletlere garanyňda has okgunly ösýändigi baradaky habarlary siz hem okansyňyz. Bu ösüş aprel aýynda hem özüni görkezdi.

Metbugat sahypalarynda çykan habarlara görä, ýurduň eksport kuwwaty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 32 göterim ösdi. Munuň esasy sebäbi bolsa, soňky aýlarda Hytaý bazarynyň has uly meşhurlyga eýe bolmagydyr. Amerikanyň ykdysadyýetindäki çökgünlik, koronowirus pandemiýasy sebäpli käbir iri kompaniýalaryň işiniň wagtlaýyn togtadylmagy munuň esasy sebäbi hökmünde görkezilýär.

Şol bir wagtda Hytaýyň importy hem ösüşde. Şu ýylyň aprel aýyndaky import geçen ýyldakydan 43 göterim ösdi. Munuň özi 2011-nji ýyldan bäri iň ýokary görkezijidir.

 

Neýmar “PSŽ” bilen ÅŸertnamasyny uzaltdy

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen-türk işewürler maslahaty geçirildi

“VISA” nagt däl töleg ulgamynda Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklip etdi

Amerikaly kompaniýalar Türkmenistanda 3,3 milliardlyk taslamalary durmuşa geçirýär

Türkmen gazy Yragyň elektrik stansiýalarynyň zerurlyklaryny üpjün eder

Awstriýanyň kompaniýalarynyň Aşgabada sapary

Gazagystan bilen Eýran söwdanyň möçberini 3 milliard dollara ýetirer