TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hytaý raketasy Hindi ummanyna gaçdy

Dünýäniň ähli ýerinde uly gyzyklanma döreden gije boýunça bu baradaky ýagdaýy gözegçilik astynda saklan Hytaý Halk Respublikasy raketanyň Hindi ummanyna gaçandygyny mälim etdi. Hytaýyň kosmos bekediniň modulyny älem giňişligine alyp barýan raketanyň kosmos giňişliginde belli bir bölegi ýanypdy. Şol bölekleriň Ýer şarynyň haýsy bölegine düşjekdigi hemmeleri gyzyklandyrdy.

Hytaýyň resmi habar aganetligi bu barada maglumat berdi. Şoňa laýyklykda, 21 tonnalyk raketanyň uly bölegi atmosfea giren wagty ýanyp, böleklere bölünipdi. Maglumata görä, raketanyň bölekleri 2.65 dereje demirgazyk giňişlikde we 72.47 dereje gündogar uzynlygynda gaçandygy aýdyldy.

Bu kordinatlaryň raketanyň Hindi ummynyna Maldiwleriň golaýyna düşündigi aýdyldy. Hytaý Halk Respublikasy 29-njy aprelde “Long March-5” raketasyny kosmosa uçurypdy. Uçurylandan soň, Tianhi moduly raketadan aýrylyp, meýilleşdirilen orbitasyna giripdi.

Raketanyň esasy bölegi Ýer şarynda ozal meýilleşdirilen nokada gonmagy göz öňünde tutulypdy.

Neýmar “PSŽ” bilen şertnamasyny uzaltdy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkiýede saparda bolar

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Teswirle