TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

«Hytaý – Merkezi Aziýa döwletleri» sammiti geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar giň gerimli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň häzirki depginini kanagatlanma bilen nygtap, şu ýyl türkmen-hytaý diplomatik gatnaşyklarynyň ýubileý tapgyryna gadam basýandygyny aýratyn belläp geçdiler.

Duşuşygyň çäklerinde şeýle-de Döwlet baştutanlarynyň gatnaşmagynda ýokary derejede geçiriljek nobatdaky çäreler, hususan-da «Hytaý – Merkezi Aziýa döwletleri» sammiti hem-de Pekin şäherinde XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy bilen bagly bolan meseleler hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mälim bolşy ýaly, ozal berlen habarlara görä, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidentini XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna çagyrypdy.

 

 

Espresso ÝUNESKO-nyň miras sanawyna giriziler

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle