TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hususy awtoulaglarda agyz burun örtükleri zerur däl

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy, raýatlara hususy awtoulaglarda agyz burun örtüklerini dakynmak zerurlygynyň ýokdugy duýdurýar.

Has dogrusy, agyz-burun örtügi:

  • Türkmenistanyň döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde;
  • Köpçülikleýin ýapyk binalarda;
  • Jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinde – dakynmak hökmanydyr ( buýruk mekdebe çenli ýaşly çagalara degişli däl).

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: halkara gatnawlar barada…

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle