TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hurma koronawirusa garşy goramak mümkinçiligine eýe

Häzirki wagtda dünýäniň ähli ýerinde lukmanlar koronawirus ýokanjyna garşy göreş alyp barýarlar. Sebäbi wirusyň bu görnüşiniň täze-täze ştammlarynyň döremegi dowam edýär.

Golaýda, Ýaponiýanyň Nara uniwersitetiniň alymlary geçiren ylmy barlaglarynda bu ýokanja garşy yene-de bir täzeligiň üstündne bardylar. Lukmanlara görä, hurmanyň düzümindäki tanin koronawirusa ýolugmak ýa-da keseliň agyr geçmek ähtimallygyny peseldýär. bu ugurda geçirilen barlaglarda şeýle netije gelindi.

“Scientific Reports” žurnalynda alymlaryň bu ylmy synag işleirçap edildi. Alymlar hurmadaky tanin elementini alyp, ony homýaklarda synag etdiler. Ol hem garaşylan netijäni berdi.

Hurma köp ýurtlarda, hususan-da Aziýa döwletlerinde has meşhurdyr. Ol dürli witaminlere baý hökmünde jennet miwesi haspalanýar. Hurmanyň düzüminde A, C, B1, B2 we B3, fosfor, kalsiý, demir we natriý ýaly witaminlere baýdyr. Bu miwe ýürek kesellerine we täze döremelere garşy hem peýdalydyr.

 

 

Rysarlyk derejesini alan “Formula 1” türgeni

Ýene-de okaň

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkiýä awiabilet satyn almagyň täze salgysy: “Hoş syýahat”

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Teswirle