JEMGYÝET

Howa maglumaty: 28-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 27-nji aprelde sagat 20:00-den 28-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” habarlar gepleşigine salgylanyp, Size ýetirýäris.

Balkan welaýatynda 

Gije : +13….+18

Gündiz +25….+30

Ahal welaýatynda

Gije : +17…+22

Gündiz : +29…+34

Mary welaýatynda

Gije : +14…+19

Gündiz + 33…+38

Lebap welaýatynda

Gije: +13…+18

Gündiz:+ 33…+38

Daşoguz welaýatynda

Gije :+14…+19

Gündiz : +30…+35

Aşgabat şäherinde

Gije : +19… +21

Gündiz +30…+32

 

 28.04.2021 Magnit hadysasy durnukly.

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

 

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

 

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi