Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli soragynyň jogaby köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek! Şeýle hem Iňlis dilini öwrenmek üçin näçe sagat wagtymyzy dil öwrenmek üçin sarp etmeli bolarys?  Biz dil baradaky halkara maglumatlary seljerip bu soraglara jogap gözledik! Bellemeli zat, iňlis dilini öwrenmek üçin diňe sözleri bilmek ýeterli bolman, eýsem, … Continue reading Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?