JEMGYÝET

Howa maglumaty: 1-nji maý 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 30-njy aprelde sagat 20:00-den 1-nji maýynda sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” habarlar gepleşigine salgylanyp, Size ýetirýäris.

Balkan welaýatynda 

Gije : +14….+19

Gündiz +27….+32

Ahal welaýatynda

Gije : +14…+19

Gündiz : +27…+32

Mary welaýatynda

Gije : +15…+20

Gündiz + 27…+32

Lebap welaýatynda

Gije: +14…+19

Gündiz:+ 27…+32

Daşoguz welaýatynda

Gije :+12…+17

Gündiz : +22…+27

Aşgabat şäherinde

Gije : +15… +17

Gündiz +29…+31

 01.05.2021 Magnit hadysasy gowşak täsirli.

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Halkara okuw mekdepleri : Diplom ykrar etmek boýunça ugurlar

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär