Hormatly Prezidentimiziň kitaby türk dilinde neşir edildi

Hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitaby türk dilinde neşir edildi. Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda milli Liderimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly türk dilinde neşir edilen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Halkara gatnaşyklar institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýewiň alyp baran dabarasyna Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral, Daşary işler ministrliginiň işgärleri, Halkara gatnaşyklar institutynyň mugallymlarydyr talyplary, gazet-žurnallaryň baş redaktorlary, ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan dabarasyna Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyýew, Türkiýe Respublikasynyň Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň (ANKASAM) başlygy, professor Mehmet Seýfettin Erol, Türkiýäniň Ankara uniwersitetiniň dosenti, Dil we taryh-geografiýa fakultetiniň döwrebap türk şiweleri we edebiýatlary bölüminiň mugallymy Berdi Saryýew, Türkiýäniň Hajy Baýram Weli uniwersitetiniň mugalymy, doktor Emrah Ýylmaz wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.

Bu dabara çykyş eden Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral öz çykyşyna hormatly Prezidentimiziň Aşgabady wasp edýän goşgusyndan başlamagy dabara gatnaşyjylarda uly tolgunma döretdi. Şeýle hem ilçi Aşgabat şäheriniňde syýays, ykdysady hem-de mednei taýdan sebitiň esasy şäherleriniň birine öwrülendigini belledi.

Ilçi Togan Oral hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Aşgabadyň merjen şähere öwrülendigini, Aşgabadyň döwrebap derejede ösdürilmegine türk kompaniýalarynyň hem-de inženerleriniň hem goşant goşandygyny belledi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Aşgabady wasp edýän kitabynyň türk dilinde neşir edilmeginiň türk okyjylar köpçüliginiň Aşgabat barada has köp maglumat almaga mümkinçilik aljakdygyny bellän ilçi Togan Oral kitabyň türk dilinde taýýarlanmagy babatda zähmet çeken we tagalla eden türkmen we türk professor mugallymlara öz minnetdarlygyny bildirdi.

Aşgabat bilen Türkiýänyň paýtagty Ankaranyň doganlaşan şäherdigini bellän Türkiýäniň ilçisi iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň geljekde hem has-da pajarlap ösjekdigini belledi.

Şeýle hem dabarada wideoaragatnaşyk arkaly çykyş edenler kitabyň ähmiýetiniň örän uludygyny bellediler. Bu kitabyň türk okyjylar köpçüligine ýetirilmeginde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynyň ýakyndan ýardam bermeginde “Çalyk Holding” kompaniýasynyň goldaw berendigi bellenildi.

Bu kitabyň türk diline terjime edilmegine Dos.Dr. Berdi Saryýew, Dr. Emrah Ýylmaz hem-de Dr. Tugba Ýylmaz gatnaşdy.

 

“Apple” täze önümlerini hödürleýär

 

ÝENE-DE OKAŇ

«Ak toprak» hususy kärhanasy Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanada oňaýly şertlerde işlemek üçin 18 — 35 ýaş aralygyndaky gyz-gelinleri işe çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde bildiriş çap edildi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-80-91, 39-80-50.   https://www.atavatan-turkmenistan.com/oz-ozuni-bejeryan-telefon-ekrany/
Alymlar millionlarça adamyň wagtyny we puluny tygşytlaýan polimer döretdiler. Alymlaryň pikiriçe, bu tehnologiýa sebäpli telefon ekranlary öz-özüni bejerer. Smartfonlar we beýleki akylly enjamlar soňky 10 ýylda durmuşymyzyň ähli ugurlaryna girdi. Häzirki wagtda bütin dünýäde milliardlarça akylly enjam ulanylýar. Köp ulanyjynyň iň uly gorkusy, ekranlaryň döwülmegi ýa-da çatlamagy bolup durýar. Käwagt olaryň ekranlary enjamyň bahasyna deň bolýan pursatlaryna hem gabat...
Meşhur suratkeş Winsent Wan Gog 1888-nji ýylda saglyk ýagdaýy sebäpli Fransiýanyň oba ýerlerinde ýaşap başlanynda "Meules de Blé" ("Bugdaý üýşmeleri") atly suratyny çekdi. Gog Arlesde bolup ýörkä, töweregindäki çopan durmuşyna aşyk boldy we "Meules de blé" bu döwürde öndüren hasyl temaly eserleriniň birine öwrüldi. Winsent Wan Goguň suraty 116 ýyldan soň auksiona çykarylýar. “Meules de Blé” (“Bugdaý üýşmeleri”) akwarel suraty...
“Forbes” tarapyndan taýýarlanan dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orny 3 aýyň içinde dördünji gezek üýtgedi. “Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Ilon Maskyň paýnamalary 870 dollara çenli ýokarlandy. Ilon Mask iýul aýyndan soň ýene-de birinji orna çykyp, ikinji orunda durýan “Amazon” kompaniýasynyň eýesi Jeff Bezosyň arasyndaky tapawudy 20 milliard dollardan gowrak ýokarlandyrdy. Ine, täzelenen görnüşinde dünýäniň iň baý 10 adamynyň sanawy: ILON...
8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar