TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiziň kitaby türk dilinde neşir edildi

Hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitaby türk dilinde neşir edildi. Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda milli Liderimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly türk dilinde neşir edilen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Halkara gatnaşyklar institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýewiň alyp baran dabarasyna Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral, Daşary işler ministrliginiň işgärleri, Halkara gatnaşyklar institutynyň mugallymlarydyr talyplary, gazet-žurnallaryň baş redaktorlary, ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan dabarasyna Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyýew, Türkiýe Respublikasynyň Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň (ANKASAM) başlygy, professor Mehmet Seýfettin Erol, Türkiýäniň Ankara uniwersitetiniň dosenti, Dil we taryh-geografiýa fakultetiniň döwrebap türk şiweleri we edebiýatlary bölüminiň mugallymy Berdi Saryýew, Türkiýäniň Hajy Baýram Weli uniwersitetiniň mugalymy, doktor Emrah Ýylmaz wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.

Bu dabara çykyş eden Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral öz çykyşyna hormatly Prezidentimiziň Aşgabady wasp edýän goşgusyndan başlamagy dabara gatnaşyjylarda uly tolgunma döretdi. Şeýle hem ilçi Aşgabat şäheriniňde syýays, ykdysady hem-de mednei taýdan sebitiň esasy şäherleriniň birine öwrülendigini belledi.

Ilçi Togan Oral hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Aşgabadyň merjen şähere öwrülendigini, Aşgabadyň döwrebap derejede ösdürilmegine türk kompaniýalarynyň hem-de inženerleriniň hem goşant goşandygyny belledi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Aşgabady wasp edýän kitabynyň türk dilinde neşir edilmeginiň türk okyjylar köpçüliginiň Aşgabat barada has köp maglumat almaga mümkinçilik aljakdygyny bellän ilçi Togan Oral kitabyň türk dilinde taýýarlanmagy babatda zähmet çeken we tagalla eden türkmen we türk professor mugallymlara öz minnetdarlygyny bildirdi.

Aşgabat bilen Türkiýänyň paýtagty Ankaranyň doganlaşan şäherdigini bellän Türkiýäniň ilçisi iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň geljekde hem has-da pajarlap ösjekdigini belledi.

Şeýle hem dabarada wideoaragatnaşyk arkaly çykyş edenler kitabyň ähmiýetiniň örän uludygyny bellediler. Bu kitabyň türk okyjylar köpçüligine ýetirilmeginde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynyň ýakyndan ýardam bermeginde “Çalyk Holding” kompaniýasynyň goldaw berendigi bellenildi.

Bu kitabyň türk diline terjime edilmegine Dos.Dr. Berdi Saryýew, Dr. Emrah Ýylmaz hem-de Dr. Tugba Ýylmaz gatnaşdy.

 

“Apple” täze önümlerini hödürleýär

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle