“Apple” täze önümlerini hödürleýär

“Apple” kompaniýasy 18-nji oktýabrda “Unleashed” atly täze mahabat çäresini geçirjekdigini habar berdi. Aşgabat wagty bilen 22: 00-da başlajak bu çäräniň täze “MacBook Pro”, “M1X” prosessorly, “Mac mini”, şeýle hem “AirPods 3” gulaklugynyň tanyşdyrylmagyna garaşylýar.

“Apple.com” we “Apple” -iň “YouTube” kanalynda göni efirde görkeziljek onlaýn çärä, geçen ýyl çykan “M1” çipinden has ýokary öndürijilik hödürleýän “M1X” prosessorly 14 we 16 dýuýmlyk “MacBook Pro” modelleri hödürlener we täzeden işlener.

Italiýanyň ýokary tizlikli otlulary

 

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Türkmenistanda işleýän 12 ýylynda “Rönesans Holdinge” birnäçe möhüm düzümleýin desgalaryň gurluşygy ynanyldy. Şol desgalaryň hatarynda ýapon hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirilen “Marykarbamid” zawodynyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň, Çärjew etrabyndaky sebitde deňi-taýy bolmadyk elektrik stansiýasynyň taslamalary bar. Nygtalyşy ýaly, kompaniýa rowaçlyk we gülläp...
UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyö 3-nji tapgyrynyň duşuşyklary uly hasaply netijeler bilen tamamlandy. "Real", "Mançester Siti", "Sporting" hem-de "Aýaks" toparlary garşydaşlaryny uly hasap bilen ýeňmegi başardy. Bu tapgyryň esasy duşuşyklarynyň biri Ispaniýada oýnaldy. Ispaniýanyň "Atletiko Madrid" topary bilen Angliýanyň "Liwerpul" toparynyň arasyndaky duşuşyk örän çekeleşikli boldy. Nitejede, "Liwerpul" topary Mohammed Salahyň 2, Nabi Keitanyň 1 goly bilen garşydaşyny 3:2 hasabynda ýeňdi. "Atletiko...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Ykballara täsir...
“Meniň şygyrýetde gaýta-gaýta dolanýan mowzugym eje. Kimdir biriniň ejesi hakynda söz açylsa biygtyýar bokurdagym dolýar hem gözümiň öňi ümüzlenýär. Hemişe we hemişe  dolanjak, dolanýan , dolanan mowzugym ejedir”.                                                         Gülşirin Hanowa. Ýer ýüzündäki iň mukaddes ynsanyň Enedigi hemmämize mälim. Ene ýaşaýyş! Ene mukaddeslik! Ene barlyk! Enäniň waspyny ýetirmedik sungat adamsy ýokdur elbetde. Ene – her bir sungat adamsynyň döredijiligine ylham berýän...
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary boýunça pikir alşyldy. Hazar sebitiniň ýangyç serişdelerini özleşdirmek ara alnyp maslahatlaşmalaryň esasy meseleleriniň biri boldy. Şu babatda hukuk kadalaryna esaslanýan ylalaşykly halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak hem-de birek-biregiň bähbitlerine hormat goýmak ýörelgeleri möhüm ähmiýete eýedir. Şunuň bilen...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar