BIZNES

Her ýyl iri taslamalara 10 milliard dollar gönükdirilýär

Paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirilýär. Dünýäniň ençem ýurdundan köp sanly wekiliýetleriň onlaýn hem-de ýüzbe-ýüz gatnaşýan forumyna “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly hem gatnaşdy.

Türkiýäniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oralyň, Hytaýyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeniň, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň işlerini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Kristin Weýgandyň hem gatnaşmagynda geçirilen forumda Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow ýurdumyzyň maýa goýum ugry boýunça çykyş etdi.

Ministr öz çykyşynda 2024-2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depginiň 8 göterimden gowrak bolmagyna garaşylýandygyny belledi.

Türkmenistan iň uly maýa goýumlaryny nebit we gaz pudagynyň ileri tutulýan ugurlary bolan gazyp alynýan hem-de gaýtadan işleýän ugurlaryna gönükdirýär. Käbir ýyllarda maýa goýum derejesi jemi içerki önümiň 45-48 göterimine ýetdi, bu bolsa ýurduň durnukly ösmegine mümkinçilik berdi, diýip ministr belläp geçdi.

Dünýäniň köp ösen ýurtlarynyň ykdysady ösüşine täsir eden global ykdysady çökgünlik şertlerinde-de Türkmenistanyň ykdysadyýeti durnukly ösýändigini bellän ministr häzirki wagtda jemi içerki önümiň 22-25 göterimine golaýynyň ýurduň ykdysadyýetine maýa goýumlarynyň goýulýandygyny we uly göwrümli taslamalary durmuşa geçirmek üçin her ýyl 10 milliard ABŞ dollaryndan gowrak serişde goýberilýändigini aýtdy.

Şeýle taslamalaryň hatarynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik energiýa geçirijisi bar.

 

Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin welosipedli ýörişine gatnaşdy

 

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Aşgabatda halkara forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan dünýäniň işewürleriniň üns merkezinde