TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama (17-23 ýanwar)

2022-nji ýylyň 17-23-nji ýanwar aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?!

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hepdäniň goroskopy, içgysgynç gündelik işlerde we öý işlerinde-de ýakymly bir zat tapyp biljekdigiňizi aýdýar. Soň bolsa hatda durnuksyzlyk hem tersine öwrüler we zerur ýerlerde üstünlik gazanyp bilersiňiz. Hamallar çagalar bilen baglanyşykly köp meseläni üstünlikli çözüp bilerler.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar üçin hepdäniň birinji ýarymy dartgynly bolar. Öýüň başagaýlygyndan daşgary işde hem dartgynlylyk garaşýar. Ýyldyzlara görä, azyk we sarp ediş harytlaryny çarşenbe gününden başga islendik gün satyn alyp bolýar. Ata-babalaryň tejribesini we paýhasyny häzirki zaman dünýäsinde ulanmak bu döwür has wajypdyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Sişenbe güni karzlar we özara peýdaly hyzmatdaşlyk ugrunda hereket ediň. Penşenbe güni tertip-düzgüni bozmak ýa-da esassyz talaplar bilen ýolbaşçylary gaharlandyrmaň. Bu gowy gutarmazlygy mümkin. Emma jöwzalaryň ýeňmek ähtimallygy hem bar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Başgalaryň pikirini diňlemeli: diňe şu ýagdaýda her kim siziň bilen hasaplaşar. Ähli zatda sazlaşyk we deňagramlylyk duýgusyny saklamaga synanyşyň, şonda özüňizi ýitirmersiňiz. Şenbe gününden başlap, seretanlar gatnaşyklary gowulaşdyryp, durmuş meseleleriniň köpüsine inçe we üstünlikli çözgütleri tapyp biler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Hepdäniň başynda esetler üçin ýagdaýlar gyzykly, ýöne düşnüksiz bolup biler, jikme-jiklikleri aýdyňlaşdyrmak we başarnyklylygy we edepliligi şübhesiz adamlar bilen maslahatlaşmak has gowudyr. Arzuw ediň. Eger çyn ýürekden bolsa, hökman amala aşar. Möhüm işe başlamak üçin hepdäniň ahyry amatlydyr.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler iň gowy häsiýetleriň we häsiýet aýratynlyklarynyň ýüze çykmagy üçin amatly şertlere eýe bolar. Işjeň bolsaňyz, duşenbe güni çak edilýän netijelere aňsatlyk bilen ýetersiňiz. Hepdäniň ahyrynda uly satyn almalary meýilleşdirmäň: haýsydyr bir maliýe ätiýaçlygynyň bolmagy has gowudyr, uly çykdajylaryň bolmagy ähtimal.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Hepdäniň ilkinji günleri mizanlar üçin örän işjeň we örän üstünlikli. Öz keşbiňizi üýtgetmek kararyna gelseňiz, durmuşyňyzy gyzykly täsirler bilen dolduryň, hereket ediň. Täze tanyşlyk uzaga gitmez. Ýürek güýmenjelerinde güýçli duýgulara ynanmazlyk, dönüklik gatnaşyklary kynlaşdyryp biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar hepdäniň başynda karýerasynda belli bir belentliklere çykyp biler. Çarşenbe güni çaknyşyk ýagdaýyny çözmek maslahat berilýär. Düşünjäňize ynanyň. Hormatlanýan adamlaryň öwgüsinden, beren ýokary bahasyndan uly üstünlik ýokdur. Hepdäniň ahyrynda ony gazanmaga mümkinçilik bolar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar üçin haýsydyr bir işde çalt netijelere garaşmak düýbünden dogry bolmaz – üstünlik ýuwaş-ýuwaşdan size geler. Içki zerurlyklaryňyza we duýgularyňyza eýeriň. Şonuň üçin özüňizi ýitirmäň, bagty tutuň we hereket edip başlaň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Mümkin bolan kynçylyklardan gaça durmak üçin jedilere has köp ýygnamak maslahat berilýär. Hepdäniň ortasy, öz-özüňi terbiýelemek üçin amatly pursat. Ýöne başdan geçirýän taslamalaryň duzagyna düşmäň. Bu size göwnüçökgünlikden we gaýgydan başga zat getirmez.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02 )

Dolandyryşdan kimdir biri sizi görüp, gadyryňyzy bilse, üstünlik gazanmaga gaty ýokary ähtimallyk bar. Hepdäniň ortasynda size iş üýtgetmek ýa-da täze wezipe teklip edilse, ret etmeli däl. Kazyýet işi daluwlara belli bir derejede alada döredip biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu hepde hutlara köp sanly täze aragatnaşyk we gyzykly tanyşlyk getirer. Durmuş diňe çynlakaý işe goldaw berer we esasanam möhüm kararlary yza süýşürmek has gowudyr. Mümkin bolsa, boş wagtyňyzy öýde iň ýakyn adamlaryňyzyň arasynda geçiriň.

 

Notariat: Kesgitlenen döwlet pajynyň möçberleri

 

Ýene-de okaň

29-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

28-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle