Notariat: Kesgitlenen döwlet pajynyň möçberleri

  Notarial hereketleriň görnüşleri döwlet pajynyň möçberi göterimde manat möçberinde Notarial hereketleriniň amala aşyrylandygy üçin,notarial taýdan tassyklanan resminamalaryň öwezlikleriniň berlendigi we blanklaryň ulanylandygy üçin: a) paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamalarynyň tassyklanandygy üçin; 200%* 600 manat b) gozgalmaýan emlägi aýrybaşgalamak barada şertnamalaryň tassyklanandygy üçin (ýaşaýyş jaýlaryny, öýleri, beýleki jaýlary, desgalary, gurluşygy tamamlanylmadyk … Continue reading Notariat: Kesgitlenen döwlet pajynyň möçberleri