TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti: “Açyk Gapylar 2023”

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti  “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň okuwa höwesli ýaşlaryny 2023-nji ýylyň 6-njy maýynda sagat 14:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziňýurdumyzyňylym-bilim ulgamyny ösdürmek bilen bagly özgertmeleriniňuniwersitetde durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän sepgitler, öwredilýän hünärler, okuwlaryňguralyşy, uniwersitetiňonlaýn platformalary, iňtäze tehnologiýalar bilen abzallaşdyrylan okuw we kompýuter otaglary, talyplaryňylmy we medeni gurnaklary, sport bilen meşgullanyşy, ýokary okuw mekdebinde alnyp barylýan bilim-terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri, talyplaryňýaşaýyş we durmuş şertleri bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň 1958-nji (Andalyp) köçesiniň 169-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-85-42, 39-85-13, 39-85-40, 39-85-43, 39-85-28, 39-85-29.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Türkmen talyplary halkara olimpiadasyna gatnaşdy

 

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kazandaky bilim ministrleriniň halkara forumyna gatnaşdy

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

Teswirle