TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Rustami Emomalini kabul etdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Oli Mejlisiniň Milli Mejlisiniň başlygy, Duşanbe şäheriniň başlygy Rustami Emomalini kabul etdi. Bu barada Täjigistanyň kanunçylyk edarasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Myhman Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy täze wezipede işläp başlamagy bilen gutlady we Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň gyzgyn salamyny ýetirdi.

Häzirki wagtda iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň syýasy erkiniň kömegi bilen Täjigistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähli ugurlarynda strategiki hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürilýändigi bellenildi.

Rustami Emomali bilelikdäki tagallalaryň netijesinde iki ýurduň arasyndaky parlamentara gatnaşyklaryň strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykaryljakdygyna uly ynam bildirdi.

Duşuşykda parlamentara gatnaşyklaryň we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi, şeýle hem söwda, ykdysady, ulag, üstaşyr, medeni we ynsanperwer ugurlar boýunça iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm taraplary, halkara we sebit ähmiýetli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

2021-nji ýylda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň ozalky ýyllara garanyňda ep-esli ýokarlanandygy, üstümizdäki ýylda hem okgunly ösüşe eýe bolýandygy bellenildi. Bu babatda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň işiniň ýokarlanýandygyny görkezýär.

Şeýle hem energetika, ulag we senagat ugurlarynda ep-esli öňegidişligiň gazanylandygy mälim edildi.

Medeni we ynsanperwerlik gatnaşyklaryny giňeltmek maksady bilen iki tarapdan berilýän bilim grantlarynyň sanyny köpeltmek we ýakyn wagtda Täjigistanda Türkmenistanyň Medeniýet günlerini guramagy göz öňünde tutmak teklip edildi.

Mundan başga-da, Rustami Emomali Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa bilen hem duşuşdy.

 

Täjigistanyň Mejlisiniň Başlygy Türkmenistana geldi

 

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle