TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Gurban bayramy bellemek hakyndaky Permana gol çekildi

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Gurban baýramyny bellemek hakyndaky Permana gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde eden çykyşynda şu ýylyň 20-nji iýulynda ýurdumyzda mukaddes Gurban baýramynyň başlanýandygyny belledi. Milli Liderimiz Gurban baýramyny bellemek hakyndaky Permana gol çekdi.

Bu resminama laýyklykda, 20-21-22-nji iýul aralygynda 3 gün bellenip geçiler. Milli Liderimiz bu mübärek baýramy ýokary derejede bellemek üçin degişli ýolbaşçylara tabşyryklar berip, goşmaça nobatçylyklary guramagy tabşyrdy.

PErmanda bellenilip geçilişi ýay, şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.

 

Otly gatnawlaryna ýene-de çäklendirme

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy. 

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle