TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Günden goranmak möhümdir!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem lukmanlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky kadalary hökman berjaý etmegi maslahat berýärler. Bu barada “Türkmenistan gazetinde bellenilip geçildi. 

–       Yssy howada ýeňil, rahat, arassa nah matadan tikilen, açyk reňkli egin-eşikleri geýmeli.

–       Günden goranmak üçin kelläňize ýeňiljek başgap geýiň, ýaglyk atynyň ýa-da saýawan göteriň!

–       Zerurlyk ýüze çykmasa, Gün şöhlesiniň ýiti düşýän wagtlarynda, ýagny 11:00-dan 17:00-a çenli daşaryk çykmaly däl.

–       Günden goraýjy äýnekleri dakynmak hem peýdalydyr.

–       Tomsuň yssy howasynda açyk meýdanlara gezelenç etmek maslahat berilmeýär.

–       Howanyň aşa gyzmagy bilen adamyň derläp, bedeninden köp mukdarda suwuklygyň bölünip çykmagy diňe bir bedeniň deňagramlylygyny bozman, eýsem, ganyň goýulaşmagyna getirýär. Şonuň üçin hem yssy howada günüň dowamynda 2,5-3 litre golaý arassa agyz suwuny içmeli.

–       Gazlandyrylan içgilerden, agyr, ýagly naharlary iýmekden ýüz öwrüň!

–       Tomsuň jöwzaly yssy günlerinde, esasanam, gartaşan adamlar we 2 ýaşa çenli çagalar bilen daşary çykylanda seresap bolmaly.

–       Yssy howadan öýe girilende, gyzyp gelip sowuk suwa düşmek, sowadyjynyň öňünde durmak, buz ýaly sowuk içgileri içmek düýbünden ýaramsyzdyr.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we

derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi

 

Dünýäniň iň garry kosmos syýahatçysy

 

 

Ýene-de okaň

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkiýä awiabilet satyn almagyň täze salgysy: “Hoş syýahat”

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Teswirle