JEMGYÝET

«Google Earth» Ýeriň 37 ýyllyk özgermesini hödürleýär

Käte ýaşaýan ýerimiziň mundan birnäçe ýyl ozalky suratlary bilen häzirki görnüşini deňeşdirmegi halaýarys. Indi munuň üçin arhiw dörüp oturmagyň hajaty hem ýok. Dünýäniň iň uly gözleg tory bolan «Google»-yň hyzmatlarynyň biri ― «Google Earth» Ýer ýüzüniň soňky 37 ýylyň içinde özgerişi bilen bagly 24 milliondan gowrak suraty hödürledi.

Has takygy, «Google Earth»-e «Timelapse» goşundysy goşuldy. Munuň kömegi bilen islendik ulanyjy Ýer ýüzünde 1984-nji ýyldan bäri nähili özgerişleriň bolandygyny görüp biler.

Dogrusy, deňeşdirme suratlarynyň aglabasy keýpiňi gaçyrýar. Çünki adamyň täsiri netijesinde Ýer göze ýakymsyz özgermelere sezewar bolýar. Şonuň üçin hem «Google» tarapyndan goýberilen resmi ýazgyda: «Planetamyzyň bu görnüşi möhüm jedelleriň döremegine, täze açyşlara we adamlaryň käbir global meselelere has çynlakaý çemeleşmesine sebäp bolar diýip umyt edýäris» diýlen sözler bar.

Emeli hemra arkaly düşürilen suratlar 4D görnüşinde interaktiw usul bilen toplanylýar. Gyzyklanma bildirýän islendik adam onda şäherleriň nähili özgerendigini görüp biler.

 

Howa Maglumaty : 18 Aprel 2021

 

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi