“Google” Afrikanyň internetine maýa goýýar

“Google” kompaniýasy Afrikada has çalt we elýeterli interneti üpjün etmek hem-de Afrikadaky telekeçiligi goldamak üçin 5 ýylyň dowamynda 1 milliard dollar maýa goýmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Bütindünýä bankynyň habaryna görä, internetiň ygtybarlylygy materigiň iň möhüm meselelerinden biridir.

“Bu maýa goýum, dört ugurda materigiň sanly ulgamynyň üýtgemegine goldaw berer. Birinjiden, her bir afrikaly ulanyjy üçin bökdençsiz elýeterliligi üpjün etmek. Ikinjiden, kärhanalary sanly görnüşe öwürmäge kömek etmek, üçünjiden indiki nesil tehnologiýalaryny herekete getirmek üçin telekeçilige maýa goýmak, dördünjiden Afrikadaky durmuşy gowulaşdyrmak üçin işleýän guramalara goldaw bermekden ybarat”-diýlip, “Google” kompaniýasynyň metbugat beýanatynda bellenilýär.

“Google” kompaniýasynyň ýolbaşçylary bu çäreleriň soňky ýyllarda uly üstünlikler gazandyklaryny, emma internetiň her bir afrikaly üçin elýeterli we peýdaly bolmagy üçin has köp iş edilmelidigini aýdýarlar. Maýa goýumlary, esasan, Günorta Afrikany, Namibiýany we Nigeriýany Ýewropa birikdirjek “Equiano” suwasty kabelini çekmek bilen baglanyşykly infrastrukturany ösdürmäge gönükdiriler.

“Google” ozal takmynan 10 million ýaş afrikalylara we kiçi telekeçilere sanly başarnyklary öwretmek başlangyjy bilen hem çykyş edipdi.

Dünýäde çagalar nähili sanjym edilýär?

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar