SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dünýäde çagalar nähili sanjym edilýär?

Çagalaryň we ýetginjekleriň koronawirusa garşy sanjymy ýakyn wagtda Russiýa döwletinde hem başlap biler. Degişli synaglar iýun aýynyň başyndan bäri dowam edýär. Saglygy goraýyş ministrligi sentýabr aýynda sanjymy bellige almak üçin zerur resminamalary kabul etdi. Hytaýda-da ýaş çagalara sanjym etmäge rugsat berildi.

Daşary ýurtlarda kämillik ýaşyna ýetmediklere ýaz paslynyň ahyryndan bäri sanjym edilýär. Bu bäş aýyň içinde köp ýurtlarda 12 ýaşdan uly ýetginjekleriň ýarysyndan gowragy sanjym edildi. Şeýle-de bolsa, sanjym çäreleri hemme ýerde başgaça alnyp barylýar: käbir ýerlerde diňe hroniki keseller bolan ýagdaýynda sanjym edilýär, käbir ýerlerde bolsa diňe bir dozany ulanýarlar.

Maý aýynda ABŞ-da we Kanadada kadalaşdyryjylar 12 ýaş we şondan uly ýetginjekler üçin “Pfizer/BioNTech” sanjymyny ilkinji bolup tassykladylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýetginjeklere sanjym çäresi koronawirusyň “delta” görnüşi bilen baglanyşykly keseliň köpelmeginden soň başlady we ähli ýetginjekleriň ýarysyna golaýy sanjym edildi. Olara üç hepde aralykda iki sanjym edilýär.

Iýun aýynyň ahyrynda ýetginjeklere sanjym edip başlan Ysraýyl, dört ýaşdan uly çagalara sanjym etmäge taýýarlanýar.

Ýewropa sebitinde  Ispaniýa we Daniýa ýaly ýurtlarda 12 ýaşa çenli ýaşaýjylaryň takmynan 60% -i sanjym edildi.

Norwegiýada 12-15 ýaş aralygyndaky çagalara birinji doza sanjymlary edildi. Diňe töwekgelçilik toparlaryna sanjym etmegi maslahat berýän Niderlandlarda 21-nji sentýabrda 1,1 milliondan gowrak ýetginjek azyndan bir dozany aldy.

Ýewropa ýurtlarynyň köpüsinde kämillik ýaşyna ýetmediklere sanjym etmek üçin ene-atalaryň ýa-da kanuny hossarlaryň rugsady talap edilýär.

 

Kiwiniň adam saglygyna edýän täsirleri

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi