Gök çaýyň düzüminde koronawirusa garşy peýdaly maddanyň bardygy anyklandy

«Suonsi»-si uniwersitetiniň (Beýik Britaniýa) alymlary gök çaýyň düzüminde  COVID-19-a garşy göreşmekde peýdaly bir maddany tapdylar. Bu hakda «RSC Advances» žurnalynda çap edilen barlagda aýdylýar.

Hünärmenler wirusyň käbir böleklerine täsir ediş arkaly «SARS-CoV-2» ýokuşmasyny ýeňmek mümkin bolan zatlary anyklamak  üçin dürli  hili fitokimiki maddalaryň gurluşyny seljerdiler. 132 sany maddada koronawirusyň esasy proteazasy bilen täsir geçiriş üçin synag edildi.

Görnüşi ýaly, olaryň ikisi ― sinnamtanin-W we gallokatehin gallat ― koronawirusyň esasy proteazasyny iň täsirli bloklaýjylary fiti birikmeler bolup çykdy.

Bäş düzgüne laýyklykda, garyndy agyz arkaly kabul ediş üçin laýyk gelýän molekulýar häsiýetlere eýe bolmalydyr. Meselem, bäş donoryň wodorod baglanyşygy ýa-da ondan köp bolmaýan akseptorly wodorod baglanyşygydyr.

Okap bilersiňiz   Taslama we döredijilik bäsleşigi geçirildi

Gallokatehin gallat bäş düzgüne laýyk gelýändigi sebäpli, goşmaça derňew üçin birleşmäniň özi we meňzeşleri alyndy. Alymlaryň aýtmagyna görä, gallokatehin COVID-19-yň öňüni almakda ýa-da bejermekde kliniki taýdan täsirli we howpsyzlygyny anyklamak üçin goşmaça barlaglar zerurdyr.

 

Awaza: gatnawlar amala aşyrylýar

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan özbek kondisionerlerini satyn alýar
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar