TEHNOLOGIÝA

Gije jübi telefonyny nirede goýmaly?

Adamlaryň köpüsi gije ýatmazdan ozal jübi telefonyny mümkin boldugyça ýakynrak ýerde goýmaga çalyşýarlar. Bu haýsy ýagdaýlarda howply bolmagy mümkin?

«Janly mekan ekologiýasy» barlaghanasynyň müdiri Anton Ýastrebsew Sputnik radiosyna bu barada öz pikirini aýtdy.

Käbir lukmanlar jübi telefonynyň şöhlesiniň howply täze döreme keseline sebäp bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Ýöne bu çaklama ylym tarapyndan tassyklanylmady. Olaryň häzirki zaman görnüşleri bolsa beýle howpdan düýbünden uzakdadyr. Çünki olar adamlar üçin howpsuzlygyny tassyklaýan sertifikasiýadan geçýär.

Ýöne Ýastrebsewiň pikiriçe, ykjam telefonlarynyň adamyň içki organlaryna we dokumalaryna edýän täsiri entek doly öwrenilmedi. Hünärmeniň aýtmagyna görä, adatça sertifikatlaşdyryş döwründe enjamyň bedene edýän täsiri ýarym metr aralykda bahalanýar. Şeýlelikde, telefonyň kelleden ýarym metr uzakda saklanylmagy gerek. Hünärmen: «Telefony gujaklap uklamaly däl: ony ýassygyň aşagyna ýa-da düşegiň üstünde-de goýmaly däl. Ony kelleden bir metr aralyga çenli uzaklaşdyrmaly» diýýär.

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşdy

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder