TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Germaniýanyň nobatdaky kansleri kim bolar?

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň häzirki kansleri Angela Merkel özüniň oruntutarynyň kim boljakdygyny mälim etdi. Ol hem Hristian-demokratik geňeşiň ýolbaşçysy Armin Laşet bolar.

– 1994-nji ýyldan soňra ýurduň häzirki federal kansleriniň täzeden saýlanmak üçin gatnaşmaýan ilkini saýlawy bolar. Germaniýanyň 72 ýyllyk taryhynda Hristian-demokratik geňeşi elli ýyldan gowrak wagt bäri Federal kansleri hödürläp gelýär – diýip, Angela Merkel Berlin şäherindäki saýlawdan öňki çykyşynda belläp geçdi.

Ol Armin Laşetiň adamlaryň mertebesini ileri tutmak, olaryň arasynda köpri gurmak ýaly ýokary adamkärçilik taraplarynyň oňa geljekki jogapkärçilikli wezipesinde uly abraý getirjekdigini belledi.

Germaniýanyň “Bundestag” saýlawlaryy 26-njy sentýabrda geçiriler. Şonuň netijesinde, täze hökümet gurlar we täze kansler hödürlener.

16 ýyllyk Angela Merkeliň kanslerlik döwri tamamlanýar. Ol öňümizdäki saýlawlardan soňra syýasatdan gitmegi meýilleşdirýär.

Armin Laşet 59 ýaşynda. Ol Ahen şäherinde katolik maşgalasynda dünýä indi, kakasy magdançy, ejesi öý hojalykçydy. Bonn we Mýunhen uniwersitetlerinde hukuk we jemgyýetçilik-syýasy ylymlar boýunça bilim aldy. Ol žurnalist bolup işledi.

 

Emeli aňyň hem ýok edip bilmeýän kärleri

Ýene-de okaň

Epos gürrüň berip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Merkezi Aziýa – Russiýa sammiti Astanada geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Teswirle