TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Geljek ýyl Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe döwletleriniň sammiti geçiriler

Şu gün ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz geljek ýylda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň hem-de Türkiýäniň arasynda ýokary derejede üçtaraplaýyn duşuşygy geçirmek üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmegini tabşyrdy.

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana ýaňy-ýakynda bolan döwlet saparynyň, şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda özara hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça ylalaşyk gazanylandygyny belledi.

Hazar deňzi we Gara deňiz zolaklarynyň arasynda sebitara hyzmatdaşlyk boýunça gatnaşyklaryň toplumlaýyn berkitmegi umumy maksat edinilýändigini bellän döwlet Baştutanymyz bu ugurda Türkmenistana, Azerbaýjana we Türkiýä esasy orun degişli bolup durýandygyny belledi.

 

13-nji dekabrda dynç alnar

Ýene-de okaň

6 döwlet Türkmenistana täze ilçi belledi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Teswirle