DÜNÝÄ

Gebreýesus täzeden dalaşgär görkezildi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) ýerini ýetiriji komiteti guramanyň häzirki baş direktory Tedros Adanom Gebreýesusy täzeden ikinji möhlete dalaşgär görkezdi. Bu barada guramanyň ýerine ýetiriji komiteti Ženewada geçirilen 150-nji mejlisde degişli çözgüt kabul etdi.

Gibrid formatynda geçirilen mejlisde guramanyň baş direktory wezipesi üçin dalaşgär hödürlemek babatda kararnama kabul edildi. Şol kararnamada: “Ýerine ýetiriji komitet Tedros Adanom Gebreýesusy BSGG-niň baş direktory wezipesi üçin geljek 5 ýyl üçin hödürledi” diýlip bellenilýär.

Bu hödürnama Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 75-nji mejlisine hödürlener.

BSGG üçin ýeke-täk dalaşgär görkezilen Gebreýesus üçin ses bermek çäresi 2022-nji ýylyň 22-28-nji maýynda Ženewa şäherinde geçiriljek Bütindünýä Saglygy goraýyş assambleýasynyň mejlisinde guralar.

Mälim bolşy ýaly, Tedros Adanom Gebreýesus 2017-nji ýylda BSGG-niň baş direktory wezipesine saýlanypdy. Ol 2012-2016-njy ýyllarda Efiopiýanyň saglygy goraýyş ministri wezipesinde işläpdi.

 

“Panasonic” kompaniýasy “Tesla” şereketine maýa goýýar

Ýene-de okaň

Mohammad Galibaf täzeden Eýranyň Mejlis başlyklygyna saýlandy

Nepally dagçy 30-njy gezek Ewereste çykdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy

Täjigistanyň Premýer-ministri Arkadag şäherine baryp gördi

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri