TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Panasonic” kompaniýasy “Tesla” şereketine maýa goýýar

“Panasonic” kompaniýasy, “Tesla” elektrik awtoulag kompaniýasyna 704 million dollar maýa goýar. Ýaponiýanyň elektronika ägirdi “Panasonic”, ABŞ-nyň elektrik awtoulagy we energiýa kompaniýasy “Tesla” üçin ýokary kuwwatly litiý-ion batareýalaryny öndürmek üçin 704 million dollar maýa goýar. Elektrik ulaglarynyň bahasynyň 30 göterimini emele getirýän batareýalaryň 2023-nji ýylda Wakaýamada köpçülikleýin önümçilige başlajakdygy habar berildi. Mundan başga-da, täze nesil batareýalaryň elektrik ulaglaryň diapazonyny 15 göterim ýokarlandyrmagyna garaşylýar.

“Tesla” -nyň baş direktory Ilon Mask, kompaniýasynyň öz batareýalaryny öndürmegi meýilleşdirýändigine garamazdan, beýleki üpjün edijilerden satyn almagyny dowam etdirjekdigini habar berdi.

Elektrik ulaglarynyň bahasynyň 30 göterimini batareýalar düzýär diýlip çaklanylýar, çykdajylaryň azalmagy elektrikli ulaglara geçmegi çaltlaşdyrar. Uzyn aralyk, sürüjileriň batareýalary öňküsi ýaly güýçlendirmek zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar. “Tesla”-nyň uzak wagtlap hyzmatdaşy bolan “Panasonic” -iň täze 4680 model batareýalaryny öndürmek üçin, takmynan, 704 million dollar maýa goýandygy mälim edildi. Kompaniýa täze desga gurmagyň ýerine bar bolan desgalaryny giňeltmegi meýilleşdirýär.

“Panasonic Corporation”, ozalky “Matsushita Electric Industrial Co.”, Kōnosuke Matsuşita tarapyndan 1918-nji ýylda çyra rozetkasy öndüriji hökmünde esaslandyryldy. 20-nji asyryň ahyrynda dünýäde iň uly öndüriji bolan sarp ediş elektronikasyndan başga-da, “Panasonic” zarýad berilýän batareýalary, awtoulag we awiasiýa ulgamlaryny, senagat ulgamlaryny, şeýle hem jaýy abatlamak we gurmak ýaly köp sanly önüm we hyzmat hödürleýär.

 

Awtoulaga uçmaga rugsat berdiler

 

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle