DÜNÝÄ

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisi

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň mejlisi şu ýylyň 13-nji maýynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçiriler. Bu barada GDA-nyň resmi internet sahypasynda hem bellenilip geçilýär. Mejlisiň ýüzbe-ýüz geçirilmegi meýilleşdirilýär.

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisinde guramanyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň giň toplumy maslahatlaşylar. Şeýle hem mejlisde halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alşylar.

Şeýle hem ministrler geňeşiniň mejlisinde Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we çuňlaşdyrmak üçin ileri tutulýan çäreler meýilnamasy, DIM-ler arasynda geňeşmeler meýilnamasy, syýahatçylyk pudagynda degişli guramalary döretmek ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň  mejlisleri adatça ýylda iki gezek geçirilýär. Daşary işler ministrleriniň güýzki duşuşygynyň 13-nji oktýabrda Nur-Sultanda geçirilmegi meýilleşdirilýär.

 

“Twitter” iň girdejisini 5 esse köpelder

 

Ýene-de okaň

Türkiýe Respublikasy Türkmenistana täze ilçi belleýär

Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty

Astana şäherinde konkur ýaryşy guraldy

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer