TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda sanawda köp sanly ýokary okuw mekdepleriniň ady geçýär.

Biz Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny saýtymyza ýerleşdiripdik. Bu gezek bolsa Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) girýän agza ýurtlaryň bilim edaralarynyň  2021-nji ýyldaky sanawyny size ýetirýäris.

Şonda ýokary okuw mekdepleriniň atlaryny we ýurtlaryň adyny halkara guramalaryň –  “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda, Iňlis dilinde ýerleşdirýäris.

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

 

GDA agza ýurtlaryň sanawdaky iň abraýly ýokary okuw mekdepleri  –  2021

Geçen ýylky sanawdan tapawutlylykda, bu gezek GDA agza ýurtlarynyň sanawdaky ýokary okuw mekdepleriniň sany 45-den 62-ä ýetirilipdir.

 1. Belarusian State University Belarus
 2. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Georgia
 3.  Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan
 4. N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan
 5.  Lomonosov Moscow State University Russian Federation
 6.  Moscow Institute of Physics and Technology Russian Federation
 7.  Higher School of Economics Russian Federation
 8. ITMO University Russian Federation
 9.  National Research Nuclear University MEPhI Russian Federation
 10. Novosibirsk State University Russian Federation
 11.  Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation
 12.  Tomsk State University Russian Federation
 13.  Kazan Federal University Russian Federation
 14. National University of Science and Technology (MISiS) Russian Federation Saint
 15. Petersburg State University Russian Federation
 16. Tomsk Polytechnic University Russian Federation
 17.  Bauman Moscow State Technical University Russian Federation
 18. RUDN University Russian Federation
 19. Saint-Petersburg Mining University Russian Federation
 20. Bashkir State University Russian Federation
 21.  Belgorod State National Research University Russian Federation
 22. Far Eastern Federal University Russian Federation
 23. Gubkin Russian State University of Oil and Gas Russian Federation
 24.  Kazan National Research Technological University Russian Federation
 25.  Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Russian Federation
 26. MIREA – Russian Technological University Russian Federation
 27. Moscow Aviation Institute Russian Federation
 28.  Moscow Power Engineering Institute Russian Federation
 29.  National Research Saratov State University Russian Federation
 30.  Novosibirsk State Technical University Russian Federation
 31. Perm National Research Polytechnic University Russian Federation
 32.  Perm State University Russian Federation
 33. Samara University Russian Federation
 34. Siberian Federal University Russian Federation
 35. Southern Federal University Russian Federation
 36.  South Ural State University Russian Federation
 37. St Petersburg Electrotechnical University (LETI) Russian Federation
 38. Ufa State Aviation Technical University Russian Federation
 39. Ural Federal University Russian Federation
 40. Volgograd State Technical University Russian Federation
 41. Voronezh State University Russian Federation
 42. Lviv Polytechnic National University Ukraine
 43.  Ivan Franko National University of Lviv Ukraine
 44. Sumy State University Ukraine
 45. Taras Shevchenko National University of Kyiv Ukraine
 46.  Harkow National University of Radio Electronics
 47.  Immanuel Kant Baltiç Federal University
 48. Irkutsk State University
 49. Kazan National Technical University
 50.  National Research University of Electronic Technology(MIET)
 51.  National Technical University Kharkiv Politechnic Institute
 52.  National Technical University of Ukraine –Igor Sikorsky Kiyev Polytechnic Institute
 53.  North Eastrn Federal University
 54.  Omsk State University
 55. Piragov Russian National Research Medical Uniwersity
 56.  Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
 57. Samara State Technical University Russian Federation
 58. Sechenov University
 59. Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics
 60. N Karazin Kharkiv National University
 61.  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
 62.  Satbayev University

 

Türkiýe bilim almak isleýän okyjylarymyz Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasyna ýüz tutup bilerler!

Türkmenistanda Makul Hyzmat Terjime Merkezi

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

GOOGLE Map’dan “Makul Hyzmat”  ýa-da  ” Makul Hyzmat Tercüme”  sözlerini girseňiz ol Size Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgysyny görkezer  Makul Hyzmat sözüne basyp ýa-da aşakda görkezilýän karta bassaňyz hem salgyny görkezer.

Okap bilersiňiz  Girdejisini ekologiýa sarp edýär

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon  : + 993 12 96 48 55

 

Bulary ünsli okamagyňyzy haýyş edýäris!

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul Sözlük goşundysyny  ulanmaga taýýar eden bolsa, şu gün “Android” applikasiýasyny herekete girizdi. Şeýlelikde, köp sanly “Makul Sözlük” ulanyjylary, diňe www.makulsozluk.com saýtyna girmek bilen bu sözlükden peýdalanman, eýsem, kompýuterlerinde “Makul Sözlük” goşundysyny, Android ulgamyndaky mobil telefonlarynda bolsa “Makul Sözlük” applikasiýasyny ulanyp bilerler. Ýakynda IOS ulgamynda hereket edýän Applikasiýamyz hem hereket edip başlar.

Makul Sözlük Applikasiýasy

Jemi 15.000-den gowrak Iňlis dilindäki, 20 müňden gowrak Türkmen dilindäki sözleri özünde jemleýän, Türkmen we Iňlis dilinde “gepleýän” Makul Sözlük Applikasiýasyny Siz özüňiziň mobil telefonyňyza ýükläp almak bilen “Makul Sözlügiň” ähli mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilersiňiz!  Bellemeli zat, Siz gözleýän sözüňizi diňe “ýazmaça gözleg” etmän, eýsem  “sesli gözleg” hem edip bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  «Google» kompaniýasy Nýu-Ýorkuň raýatlaryna täze hyzmat hödürledi

Applikasiýany indirmek üçin “Google Plaý” dükanyndan “makulsözlük” ýazyp gözleg edip bilersiňiz. Siz isleseňiz şu ýere basyp hem applikasiýany mugt ýükläp alyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Türkmenistan otly we şäherara awtobus gatnawynda täze möhlet
Okap bilersiňiz  Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy geçiriler

Offline Sözlük: Makul Sözlük

“Makul Sözlük” applikasiýasynyň ýene bir aýratynlygy bolsa, offline, ýagny, bir gezek telefonyňyza indirip alanyňyzda offline ulanyp bilmek mümkinçiligidir. Siz gözleýän sözleriňizi internete bagly bolmasaňyz hem “Makul Sözlük” applikasiýasyndan tapyp bilersiňiz. Bu bolsa, ýurdumyzyň we dünýäniň haýsy künjeginde bolsaňyz hem “Makul Sözlükden” peýdalanyp biljekdigiňizi görkezýär.

“Her gün 5 söz” mobil telefonyňyza gelsin!

Siz  söz baýlygyňyzy ösdürmek isleýän bolsaňyz, onda “Makul Sözlük” applikasiýasyny Siziň iň ýakyn ýardamjyňyz bolar! “Makul Sözlük” her gün 5 sözi Iňlis we Türkmen dillerinde Siziň mobil telefonyňyza bildiriş hökmünde iberer.  Siz her gün 5 söz ýat tutan ýagdaýyňyzda diňe 1 ýylyň dowamynda 1800-den gowrak iňlis dilindäki sözi ýat tutarsyňyz.

Çagalar üçin sözlük….täze goşundylara garaşyň!

“Makul Sözlük” taslamasyny durmuşa geçirýän toparymyz, häzirki wagtda sözlügiň ulanyş çygryny giňeltmek maksady bilen durmuşda iň köp ulanylýan sözlerden ybarat suratly sözlük-çagalar üçin “Makul Sözlük” goşundyny hem taýýarlaýandygyny Size ýetirýäris. Öz içine oýunlary, kiçiräk synaglary, iňlis we türkmen dil baýlygyňyzy ösdürjek krosswordlary, durmuşyň dürli ugurlarynda iň köp ulanylýan sözlemleri, suratly terjimeleri we ýene-de birnäçe aýratynlyklary özünde  jemleýän täze taslamamyzy iň ýakyn wagtda durmuşa geçireris we Siziň hyzmatyňyza hödürläris.

Okap bilersiňiz  Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un Aşkabat ziyareti

Hormatly “Makul Sözlük” ulanyjylary!

Siz şu ýere basyp, “Makul Sözlük” applikasiýasyny indirip almagyňyzy, ulanyp görmegiňizi, halan ýagdaýyňyzda bolsa “Plaý Marketde” sözlügimize baha bermegiňizi we öz teswirleriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Şeýle hem, Siz şu habary we “Makul Sözlük” baradaky linkleri paýlaşmak bilen köp sanly dostlaryňyzyň hem “Makul Sözlük” aýratynlyklaryndan peýdalanmaklaryna goşant goşup bilersiňiz. “Makul Sözlük” Applikasiýasy mugt bolup, ol intellektual telekeçilik perspektiwasyndan durmuşa geçirilen taslamadyr.

CHROME MAKUL SOZLUK EXTENSION (GOŞUNDY) BARADA GIŇIŞLEÝIN MAGLUMATY ALYP BILERSIŇIZ WE BU EXTENSIÝONY (GOŞUNDYNY) KOMPÝUTERIŇIZE ÝÜKLÄP BILESIŇIZ!

Makul Sözlük taslamasyny esaslandyryjylar bu Sözlügi Kompýuterlerdäki  Chrome Browserde ulanmaga mümkinçilik berýän täze Browser goşundysy-Makul Sözlük goşundysy taýýarlanyldy.

Chrome web store dükkanyndan “makul sözlük” edip gözleg ediň!

Siz bu goşundyny “Chrome Web Store” dükanyndan “Makul Sözlük” görnüşinde gözleg edip mugt ýükläp bilersiňiz. Bu habary kompýuterden okaýan okyjylarymyz bolsa şu ýere basyp täze goşundyny kompýuterlerine gurup bilerler.

Bu ýerde “Add to Chrome” saýlaň!

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle