Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistana sapar bilen geler

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygyna gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanda geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň 3-nji Konsultatiw duşuşygynyň sebit hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagy üçin täze mümkinçilikleri açandygyny belledi. Kasym-Jomart Tokaýew türkmen tarapyna CICA-nyň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygyna gatnaşandygy we gazak tarapynyň başlangyçlaryny goldandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, şeýle hem sebit howpsuzlygy ýaly ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistanda VI Hazar sammitini geçirmäge görülýän taýýarlyklar işleri barada pikir alyşdylar.

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Gazagystanyň Prezidentine kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet sapary bilen Türkmenistana gelmegi baradaky çakylygyny gowşurdy.

Kasym-Jomart Tokaýew ýakyn wagtda Aşgabada sapara barmaga taýýardygyny tassyklap, bu ýokary derejedäki wakalaryň türkmen-gazak strategik hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça hil taýdan täze derejelere çykarmaga itergi berjekdigini belledi.

 

Türkmenistan Gazagystandaky CICA-nyň duşuşygyna gatnaşýar

 

ÝENE-DE OKAŇ

«Ak toprak» hususy kärhanasy Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanada oňaýly şertlerde işlemek üçin 18 — 35 ýaş aralygyndaky gyz-gelinleri işe çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde bildiriş çap edildi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-80-91, 39-80-50.   https://www.atavatan-turkmenistan.com/oz-ozuni-bejeryan-telefon-ekrany/
Alymlar millionlarça adamyň wagtyny we puluny tygşytlaýan polimer döretdiler. Alymlaryň pikiriçe, bu tehnologiýa sebäpli telefon ekranlary öz-özüni bejerer. Smartfonlar we beýleki akylly enjamlar soňky 10 ýylda durmuşymyzyň ähli ugurlaryna girdi. Häzirki wagtda bütin dünýäde milliardlarça akylly enjam ulanylýar. Köp ulanyjynyň iň uly gorkusy, ekranlaryň döwülmegi ýa-da çatlamagy bolup durýar. Käwagt olaryň ekranlary enjamyň bahasyna deň bolýan pursatlaryna hem gabat...
Meşhur suratkeş Winsent Wan Gog 1888-nji ýylda saglyk ýagdaýy sebäpli Fransiýanyň oba ýerlerinde ýaşap başlanynda "Meules de Blé" ("Bugdaý üýşmeleri") atly suratyny çekdi. Gog Arlesde bolup ýörkä, töweregindäki çopan durmuşyna aşyk boldy we "Meules de blé" bu döwürde öndüren hasyl temaly eserleriniň birine öwrüldi. Winsent Wan Goguň suraty 116 ýyldan soň auksiona çykarylýar. “Meules de Blé” (“Bugdaý üýşmeleri”) akwarel suraty...
“Forbes” tarapyndan taýýarlanan dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orny 3 aýyň içinde dördünji gezek üýtgedi. “Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Ilon Maskyň paýnamalary 870 dollara çenli ýokarlandy. Ilon Mask iýul aýyndan soň ýene-de birinji orna çykyp, ikinji orunda durýan “Amazon” kompaniýasynyň eýesi Jeff Bezosyň arasyndaky tapawudy 20 milliard dollardan gowrak ýokarlandyrdy. Ine, täzelenen görnüşinde dünýäniň iň baý 10 adamynyň sanawy: ILON...
8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar