TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Garri Potteriň äýnegi satuwa goýuldy

29-njy iýundan 1-nji iýul aralygynda Los Anjelesde «Prop Store» kompaniýasy tarapyndan «jadyly» satuw geçiriler.

«Prop Store» dükanynyň dolandyryjysy  Matt Truehiň pikirine görä, bu geçiriljek satuwyň şu wagta çenli geçirilenleriň iň ulusy bolmagyna garaşylýar.

Dolandyryjynyň aýtmagyna görä, Garri Potteriň äýnegi we «jadyly taýajygy» iň talap edilýän zatlaryň biri hasaplanýar.

«Birinji gezek «Warner Brothers» arhiwi  Garri Potteriň taýagyny we äýnegini satuwa goýdy. Gyzykly tarapy, bu iki zadyň satuwyndan alnan girdejiniň 100 göterimi haýyr-sahawata bagyşlanar, olaryň her biriniň bahasy 30 müňden 50 müň dollar aralygynda bahalanýar» diýip, Trueh bu barada düşündiriş berdi.

 

Çagalara teatr sowgady

 

 

Ýene-de okaň

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Teswirle