TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Çagalara teatr sowgady

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtly çagalara teatr sowgatlary garaşýar. 30-njy maý güni meýilleşdirilen bu sowgatlary Aşgabatda hereket edýän «ArtIst» teatry taýýarlady.

Has takygy, teatryň döredijilik toparlary çagalara niýetlenen sahna eserleriniň ikisini mugt görkezer. Olarda A.S.Puşkin adyndaky bilelikdäki türkmen-rus mekdebiniň okuwçylarynyň hem çykyş etjekdigini nygtamak gerek.

Şol gün gündiz sagat 12-de «Uly çaý içişligi» atly gyzykly sahna eseriniň görkezilişi başlar. Sagat 14-de bolsa çagalar «Towşan doganlar we beýlekiler» atly sahna eserine tomaşa edip bilerler.

«ArtIst» teatrynyň Aşgabatda indi 14 ýyldan bäri hereket edip gelýändigini ýatladýarys. Bu teatryň eserleriň halkara bäsleşikleriň birnäçesiniň hem ýeňijisi boldy. Teatrda sahna eserleri, köplenç, rus dilinde goýulýar.

 

Azerbaýjanda käbir çäklendirmeler ýatyrylýar

 

 

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle