TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Azerbaýjanda käbir çäklendirmeler ýatyrylýar

Azerbaýjan Respublikasynda 31-nji maýdan başlap, koronawirus ýokanjy sebäpli girizilen käbir çäklendirmeler ýatyrylyp başlanar. Bu barada ýurduň Ministrler Kabineti degişli karar kabul etdi. Bu barada ýurduň resmi habarlar gullugy habar berýär.

Ýöne ýurtda ýörite karantin möhleti awgust aýyna çenli uzadyldy.

Şoňa laýyklykda:

31-nji maýda 06:00-dan başlap:

  • açyk howada köpçülik ýerlerinde aýry-aýry dem alyş gorag enjamlaryny (lukmançylyk örtükleri, mata örtükleri, dem alyş serişdeleri we ş.m.) ulanmak baradaky talap ýatyrylýar;
  • Baku metrosynyň ýolagçy gatnawy işjeňligi dikeldilýär;
  • şäherlerden we sebitlerden gury ýer we howa gatnawy ýolagçy gatnawy dikeldilýär.

2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda sagat 00.00-dan aşakdaky iş we hyzmatlaryň ugurlary dikeldiler:

  • ybadat ýerleri (şol bir wagtyň özünde ybadat üçin niýetlenen ýerleriň 50 göteriminden köp bolmaly däl) (umuman, 50 adamdan köp bolmaly däl);
  • uly söwda merkezleri (çagalar we beýleki güýmenje merkezleriniň, olarda işleýän kinoteatrlaryň işinden başga);
  • şu kararyň 2.3-nji maddasyny göz öňünde tutmak bilen, sport we saglygy dikeldiş desgalary (şahsy dem alyş gorag enjamlaryny ulanmak zerurlygy bolmazdan);
  • deňiz kenarlary
  • 18 ýaşa ýetmediklerden başga, sport we saglygy dikeldiş desgalaryna COVID-19 pasporty bolan (COVID-19 sanjym şahadatnamasy bolan) ýa-da COVID-19 immunitet şahadatnamasy (COVID-19-dan bejerilenden soň immuniteti bar adamlar) adamlar goýberilýär.
  • çäkli möçberde tomaşaçy 2021-nji ýylda Bakuwda geçiriljek Ýewropa futbol çempionatynyň 4 oýnuna gatnaşmaga rugsat berilýär;

 

 

Konte “Inter” toparynyň tälimçiliginden gitdi

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle