TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Konte “Inter” toparynyň tälimçiliginden gitdi

Italiýada “Inter” toparyny 11 ýyldan soňra çempion eden hem-de yzly-yzyna köp ýyldan bäri çempion bolup gelýän “Ýuwentus” toparynyň çempionlygyna böwet bolan Antonio Konte tälimçilik wezipesinden meýletin çekildi.

Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda hem beýanat berildi. Şol beýanatda tälimçi Konte bilen şertnamanyň özara ylalaşyk esasynda ýatyrylandygy mälim edildi.

2022-nji ýylyň iýun aýyna çenli şertnamasy bolan we 13 million ýewro möçberinde maliýe serişdelerini almagy meýilleşdirilen Konte üçin ýene-de 7 million öwez tölegi tölener.

Toparyň ýolbaşçylary ykdysady kynçylyklar sebäpli futbolçylaryň we tälimçileriň aýlyk haklarynyň peseldilmegi babatda teklip etdiler. Muňa garşy çykan tälimçi Konte meýletin wezipesinden el çekdi.

topara täze tälimçi bellener. Antonio Konte bolsa “Barselona” ýa-da “Real Madrid” toparlarynyň tälimçisi wezipesine bellenip biler.

2019-njy ýylda “Inter” toparynyň tälimçisi wezipesine bellenen Konte “Inter” toparyny taryhynda 19-njy gezek çempion edip, uly üstünlige eýe bolupdy.

 

Germaniýada çagalara koronawirusa garşy sanjym etmek maslahat berilýär

 

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle