JEMGYÝET

Eýranyň Prezidenti Aşgabada geldi

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin paýtagtymyz Aşgabada geldi.

Hormatly myhmany Aşgabadyň halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow garşy aldy.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bilen bir hatarda köp sanly ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri Hazar sammitiniň çäklerinde bolup geçýän wakalary “Arçabil” myhmanhanasyndaky metbugat merkezinden öz okyjylar köpçüligine ýetirýär.

HAZAR DEŇZI KENARY BOLAN ÝURTLARYŇ UMUMY GYTMMATLYGY

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi Aşgabada ugramazdan ozal, Tähranyň Mehrebad howa menzilinde eden çykyşynda Hazar deňziniň kenary bolan ýurtlaryň bilelikdäki gymmatlygy bolup durýandygyny belledi.

Prezident Raisi Hazar deňziniň baýlyklaryny dolandyrmak hem-de dünýä jemgyýetçiligine ýetirmegiň Hazarýaka ýurtlarynyň esasy gün tertibindäki meseleler bolup durýandygyny belledi.

Soňky 30 ýylda Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň derejesine uly kanagatlanma bildiren Raisi Hazarýaka döwletleriniň ýolbaşçylary bilen Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesi boýunça üstaşyr geçirmegi giňeltmek babatda pikir alyşjakdygyny belledi.

Azerbaýjanyň Prezidenti Aşgabada geldi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisi taslamasyna ygrarly

Türkmen halkynyň Milli Lideri german işewürlerini hyzmatdaşlyga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň Kansler Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda 200-den gowrak desganyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Ýewropa ugry Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýelär

Ata Watan Eserleri