MEDENIÝET

Eýranda dünýäniň iň uly kilimi dokaldy

Eýran Yslam Respublikasynda dünýäniň iň uly kilimi dokalyp gutardy. Bu el işiniň umumy meýdany 105 inedördül metre deňdir.

Eýran Yslam Respublikasynyň Fars welaýatynyň Gir we Karzin sebitiniň medeniýet, miras, syýahatçylyk we el işleri boýunça bölümiň ýolbaşçysy Mohammad Jafar Ebrahimi el bilen dokalan dünýäniň iň uly kiliminiň dokalyp gutarylandygyny belledi.

Kilimiň möçberi 7 х 15 metr bolup, onuň umumy meýdany 105 inedördül metrdir. Bu dünýäniň iň uly el işi Hurz obasynyň zenanlary tarapyndan dokaldy. Ony dokamak işine 9 zenan gatnaşyp, olaryň 7-si esasy dokaýanlar, 3-si bolsa kömekçilerdir.

– Kilim Katar döwleti tarapyndan sargyt edildi. Ony dokamak işini “Ariafar Kilim and Gabbeh” kompaniýasy gurnady.” diýip, bellän Jafar Ebrahimi bu kilimi dokamak üçin 66 müň 105 metr sapak gerek bolandygyny mälim etdi.

Kilim  – tüýsüz haly görnüşi bolup durýar. Ol sebitiň birnäçe döwletlerinde, hususan-da Türkiýede, Demirgazyk Afrikada, Balkanlarda, Kawkazda, Eýranda, Owganystanda, Pakistanda, Merkezi Aziýa döwletlerinde we Hytaýda dokalýar.

Häzirki wagtda kilimler dürli nagyşlar bilen bezelip, dünýäde uly meşhurlykdan peýdalanýar.

Mälim bolşy ýaly, Eýran dünýäniň iň uly haly önümlerini eksport edýän ýurtlaryň biridir. Bu ýurt özüniň haly we kilim önümlerini dünýäniň 57 ýurduna, hususan-da Kanada, Awstraliýa, Germaniýa, Ýaponiýa, Italiýa, Kuweýt, Keniýa, Hytaý, Fransiýa, Angliýa we beýleki döwletlere iberýär.

 

Auksion öýi öz maýa goýum gaznasyny döretdi

Ýene-de okaň

Türkmen kinorežissýory «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Zenanlaryň bir topary «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyna eýe bolan raýatlarymyz

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek medeni çäreler

Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň açylyşy boldy

Ata Watan Eserleri