TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«EXPO 2020 Dubaý» halkara sergisi başlaýar

1-nji oktýabrda Birleşen Arap Emirliklerinde «EXPO 2020 Dubaý» iri halkara sergisi öz işine başlar. Bu abraýly halkara forumyna dünýäniň 190-dan gowrak döwleti bir hatarda Türkmenistan döwletimiz hem gatnaşýar.

Garaşylyşy ýaly, bu halkara sergisine gatnaşmaklyk Türkmenistanyň ýeten sepgitlerini dünýä jemgyýetçiligine görkezmäge, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň maksatlaýyn ösüş maksatnamalary, türkmen halkynyň baý medeni mirasy bilen tanyşdyrmaga mümkinçilik berer, şeýle hem ýerli tehnologiýalary, ylmy işläp taýýarlamalary, harytlary we hyzmatlary daşaky bazarlara çykarmaklygy üpjün eder.

Biziň ýurdumyzyň sergi meýdançasy «Ykjamlyk» mowzuklaýyn bölüminde ýerleşýär. 9-njy oktýabr güni tutuşlygyna Türkmenistanyň ýeten sepgitlerini, şol sanda nebitgaz toplumynyň gazananlaryny görkezmeklige bagyşlanar.

«EXPO 2020» täze aragatnaşyklary ýola goýmaga, dürli ugurlarda tejribe alyşmaga, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmäge netijeli meýdança bolup hyzmat eder.

Sergi 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli hereket eder.

Sergidäki diwarlyklar bilen “expo2020dubai.com” saýty arkaly wirtual ýagdaýda hem tanşyp bolar.

Aşgabady wasp etmek bäsleşiginiň ýeňijisi – Atageldi Garýagdyýew

Ýene-de okaň

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

Teswirle