MEDENIÝET

Elwis Presliniň gitarasy satyldy

Elwis Presliniň Şwesiýada ýasalan gitarasy 500 müň dollara satyldy. 2003-nji ýylda ABŞ-da geçirilen söwda satuwynda 29 müň 375 dollara satylan aýdym-saz dünýäsiniň şasy Elwis Presliniň gitarasy düýn ABŞ-da geçirilen auksionda 500 müň dollara täzeden satyldy.

1968-nji ýylyň ýanwar aýynda Şwesiýanyň Almadalen şäherinde ýasalan gitara şol ýylyň fewral aýynda Preslä iberildi.

Presli 1977-nji ýylyň 16-njy awgustynda 42 ýaşynda aradan çykypdy.

Mälim bolşy ýaly, “Warner Bros. Pictures” kino kompaniýasy tarapyndan Elwis Presliniň durmuşy barada film surata düşürilýär. Bu filmiň 2021-nji ýylyň 5-nji noýabrynda görkezilmäge başlanmagyna garaşylýar. Filmde dünýä belli aktýor Tom Hanks hem Elwis Presliniň menejeriniň keşbini janlandyrýar.

 

Powetkin bu gezek ýeňildi

 

 

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi