“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandy

“Real Madrid” topary Ispaniýanyň “La Liga” milli çempionatynyň 10-njy tapgyrynda “El Klasikoda” “Barselona” toparyny 2-1 hasabynda ýeňdi.

“Kamp Nou” stadionyndaky duşuşygy 86 müň 422 janköýer tomaşa etdi. Duşuşygyň 32-nji minutynda “Real Madrid” hasaby açdy. Dewid Alaba topy tora girizdi: Möwsümiň başynda ispan toparynyň düzümine goşulan 29 ýaşly futbolçy ilkinji “El Klasiko” duşuşygynda ilkinji pökgüni tora girizdi.

Duşuşygyň ikinji ýarymynda garşydaşynyň derwezine gol geçirmäge synanyşan “Barselona” topary oňat netije görkezip bilmedi.

Duşuşykda “Real Madrid” topary 90+4=nji minutda Lukaw Waskesiň goly bilen 2:0 hasabynda öňe saýlandy.  Kataloniýa kluby Serhio Agüero bilen 90+7-nji minutda geçiren goly bilen hasaby 2:1-e ýetirdi.

“La Liga” çempionatynda 183-nji “El Klasiko” duşuşygy oýnandy. Soňky duşuşyklarda ýeňiş gazanýan “Real Madrid” topary ýeňişli duşuşyklarynyň sanyny 76-a ýetirdi. “Barselonanyň” bolsa 72 duşuşykda ýeňşi bar.

1965-nji ýyldan soňra “Real Madrid” topary yzly-yzyna 4 sany “El Klasikoda” ýeňiş gazandy.

“Real Madrid” toparynyň italiýaly tälimçisi Karlo Ançelotti “Nou Kamp” stadionynda ilkinji ýeňşini baram etdi.

 

Gazagystanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildiÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar