TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gazagystanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň çakylygy boýunça Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdumyza döwlet sapary bilen geldi.

Iki ýurduň Prezidentleri Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardylar. Ol ýerde döwlet ýolbaşçylary ahalteke bedewlerini synladylar hem-de “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlaryna tomaşa etdiler.

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň adyndan Gazagystanyň doganlyk halkyna dost-doganlygyň nyşany hökmünde ajaýyp “Ganatly” atly ahalteke bedewini sowgat berdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Bu bolsa, iki ýurduň arasyndaky dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mizemezdiginiň ýene-de bir aýdyň nyşany boldy.

Şeýle hem bu ýerde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti, Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň Prezidenti S.Berdimuhamedow türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan “Böwser” atly ajaýyp aw tazysyny gazak halkyna dost-doganlygyň nyşany hökmünde sowgat gowşurdy.

Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana sapary dowam edýär. Saparyň çäklerinde 25-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen ikitaraplaýyn duşuşygynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky meseleleriniň giň toplumynyň ara alnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.

Ikitaraplaýyn gepleşikleriň jemleri boýunça özarabähbitli hyzmatdaşlygyň has hem işjeňleşdirilmegine we ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň agramly bukjasyna gol çekilmegi göz öňüne tutulýar.

Gazagystanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördi

Gazagystanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi

Ýene-de okaň

Türkiýe Türkmenistanyň daşary syýasatynda möhüm orun eýeleýär

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurar

Teswirle