TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Dürli şekilli miwe, gök-bakja önümleri

Geljekde Türkmenistan ýurdymyzda ýürek şekilli alma, ýyldyz şekilli hyýar, dört inedördül ölçegli garpyz, miwe we gök önümleriniň birnäçesiniň dürli görnüşdäki şekillerde öndürmeklik, esasan hem çagaly maşgalalar üçin has möhüm önümlere öwrüler.

Daşary ýurt döwletleriniň käbirleri 1990-njy ýyllarda kwadrat garpyz bilen meşhurlyk gazandylar. Soňky ýyllarda dürli miweleri düýbünden başga bir atmosfera alyp barýan bazara öwrülip başlady.

Ösüş döwründe gaplanýan galyplary sebäpli dürli şekilleri alýan miweler we gök önümler köp ýurtda sarp edijileriň ünsüni özüne çekýär. Esasanam restoranlaryň halaýan şekilli miweleri myhmanlara we  çagalara sagdyn iýmitleniş endiklerine eýe bolmaga kömek eder.Bu görýän önümlerimiz gelejekde halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamaga höwes döretjekdigine we bereketli saçaklarmyza bezeg bolup hyzmat etjekdigine ynanýarys.

Telekeçilerimiziň köpelmegi bilen ýurdymyzyň ekerançylyk pudaklaryndaky alnyp barylýan ylmy işlerimiziň netijesinde hasda uly ösüşlere ýetjekdigine ynanýarys.

 

Amangeldi Hojamberdiýew,
S.A.Nyýazow adyndaky

Türkmen oba hojalyk

uniwersitetiniň mugallymy.

 

 

Hepdelik täleýnama (5-11-aprel)

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle