Dünýäniň iň uzyn zenany Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Garabügiň Safranbolu etrabynda ýaşaýan we boýunyň uzynlygy 2 metr 15 santimetr bolan Rümeýsa Gelgi Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. 2014-nji ýylda dünýäniň iň uzyn ýaş zenany diýen dereje bilen rekordlar kitabyna adyny ýazdyran Gelgi bu gezek dünýäniň iň uzyn zenany hökmünde ykrar edildi.

Onuň dünýäniň iň uzyn boýly zenany hökmünde ykrra edilmegi babatdaky işleri Ginnesiň Türkiýedäki wekili Şeyma Subaşy alyp bardy.

Wewer sindromy sebäpli has uzyn bolan Gelgi, gündelik ömrüniň köpüsini maýyp arabasynda geçirýär we arabanyň kömegi bilen gysga wagtlap hereket edip bilýär. Ginnesiň rekordlar kitabynyň ykrarnamasynyň gowşurylyş dabarasynda çykyş eden Gelgi boýunyň uzyn bolmagynyň köçede geçip barýanlaryň ünsüni özüne çekýändigini belledi.  Boş wagtlary maşgalasy bilen daşary çykmagy we nahar iýmegi halaýandygyny mälim eden Gelgi suwda ýüzmegiň oňa dynç almaga kömek edýändigini mälim etdi.

Rümeýsa Gelgi: “Her bir kemçilik siziň üçin artykmaçlyga öwrülip biler, şonuň üçin özüňizi bolşy ýaly kabul ediň, mümkinçilikleriňizden habarly boluň we eliňizden gelenini ediň” -diýdi.

Ginnesiň rekordlar kitabynyň baş redaktory Kreýg Glendaý: “Rumeýsanyň rekord kitaplaryna gaýdyp gelmegi guwandyrýar”-diýip belledi.

 

Dünýäde iň köp kitap okaýan ýurtlar

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar