TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýäniň iň agyr mangosy ýetişdirildi

Dünýäniň iň agyr mangosy Kolumbiýanyň oba hojalyk fermalarynyň birinde ösdürilip ýetişdirildi. Kolumbiýaly fermerleriň ösdürip ýetişdiren mangosy agramy boýunça rekord goýdy.

Ginnesiň rekordlar kitabynyň habaryna görä, mangonyň agramy 4 kilogramdan gowrakdyr. German Orlando we Reýna Mariýa Kolumbiýanyň Boýaka departamentiniň Guaaýata şäheriniň San-Martin fermasynda mangonyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Olaryň ýetişdiren 4,25 kilogram agramyndaky mangosy Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Bu ägirt uly miwe Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan hasaba alyndy. Kitapda hasaba alnandan soňra bu miwe kesilip iýlipdir.

Mundan ozal iň agyr mango 2009-njy ýylda Filippinlerde ösdürilip ýetişdirilipdi. Onuň agramy 3,435 kilograma deň bolupdy.

Koronawirusa garşy spreý taýýarlandy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Teswirle