SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dünýäniň dürli ülkelerinde zenanlaryň gözellik syrlary

Müsürli zenanlar süýdüň güýjüne ynanýarlar. Olar süýtde duş alyp, bedene peýdasynyň uludygyna ynanýarlar.Olar süýtden ýapgy taýýarlamak üçin ary balyndan peýdalanýarlar.

Hytaýly zenanlar tüwüniň suwuny ulanyp, bedenleriniň meneklerine täsir edýändigine ynanýarlar. 1 bulgur tüwini 1 bulgur suwda 2 sagat saklap, suwuň bulanyklygyny görüp bilersiňiz. Tüwüni süzüp aýryp, galan suwy bedeniňize çalyp, ýygyrtlaryň azalýandygyna şaýat bolarsyňyz.

Fransuz zenanlary ülje bilen naryň şäniklerini döwüp, emele gelen ýapgyny hepdede 1 gezek ulanyp, bedeni ýagtyldýandygyny aýdýarlar.

Kolumbiýaly zenanlar saçlarynyň owadanlygyny awokada miwesine baglydygyny belläp geçýärler. Püre ýaly eredilip ýasalan miwäni, bananyň püresi bilen garyşdyryp, saça çalynýar. 30 minut saklandan soňra ýyly suwa ýuwup, bu ýapgyny aýda bir gezek ýerine ýetirýärler.

“Apple”: “iPhone 13” telefonyny tanyÅŸdyrdy

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi