Dünýäde ilkinji SMS-iň iberilen güni

1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly inženerleriň topary gysga habar hyzmatyny ösdürmek we durmuşa geçirmek üçin üstünlikli synanyşyk etdiler. Inženerler 1984-nji ýylda bu pikire ýüzlenip, ony durmuşa geçirmegi başardylar we 1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda inžener Neil Papworth tarapyndan ilkinji SMS kompýuterden jübi telefonyna iberilipdir.

Häzirki wagtda SMS gündelik durmuşymyzda möhüm orun tutýar. Jübi telefony bolan her bir adamyň diýen ýaly ulanýan gysga tekst habaryny ibermek we almak ukyby, hyzmatyň ýeke-täk ugry däldir. Hawa, ulanyjylar bu habary gysga, adresi tora girmek zolagyndan çykmasa ýa-da jaňa jogap berip bilmese-de, maglumat ibermek ukybyna ýokary baha berýärler. Şeýle-de, SMS işde-de, gündelik durmuşda-da beýleki maksatlar üçin örän işjeň ulanylýar. Ulanyja “ykjam bank” hyzmaty, bank amallaryny geçirmek üçin şahsy kod almak, mahabat we maglumat habarnamalary ýaly mümkinçilikleri açýar. SMS-iň kömegi bilen hasaba alyş köp sanly internet çeşmelerinde amala aşyrylýar we parollary dikeltmek arkaly şahsy hasaplara girişi dikeltmek mümkinçiligini berýär.

SMS-iň häsiýetli aýratynlyklary, ululygyny, habaryň içindäki nyşanlaryň sany bilen çäklendirilen maglumatyň mukdaryny öz içine alýar. Bu nukdaýnazardan, ykjam aragatnaşykda gysga sözlemlerde tutuş aragatnaşyk medeniýeti ýaýrady. SMS-de käbir negatiw ýa-da gowşak nokatlar bar. Ilki bilen, bu SMS ulanylanda, ulanyjylardan pul talap edilende , gizlin mazmunyň möhüm maglumatlary (parollar, kod sözleri we ş.m.) aldawçylygyň giňden ýaýran hadysasyny öz içine alýar.

Meýlis Sadykow,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

 

2021-nji ýylyň iň meşhur aktýorlary we aktrisalary

 ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar