TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Dünýäde ilkinji SMS-iň iberilen güni

1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly inženerleriň topary gysga habar hyzmatyny ösdürmek we durmuşa geçirmek üçin üstünlikli synanyşyk etdiler. Inženerler 1984-nji ýylda bu pikire ýüzlenip, ony durmuşa geçirmegi başardylar we 1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda inžener Neil Papworth tarapyndan ilkinji SMS kompýuterden jübi telefonyna iberilipdir.

Häzirki wagtda SMS gündelik durmuşymyzda möhüm orun tutýar. Jübi telefony bolan her bir adamyň diýen ýaly ulanýan gysga tekst habaryny ibermek we almak ukyby, hyzmatyň ýeke-täk ugry däldir. Hawa, ulanyjylar bu habary gysga, adresi tora girmek zolagyndan çykmasa ýa-da jaňa jogap berip bilmese-de, maglumat ibermek ukybyna ýokary baha berýärler. Şeýle-de, SMS işde-de, gündelik durmuşda-da beýleki maksatlar üçin örän işjeň ulanylýar. Ulanyja “ykjam bank” hyzmaty, bank amallaryny geçirmek üçin şahsy kod almak, mahabat we maglumat habarnamalary ýaly mümkinçilikleri açýar. SMS-iň kömegi bilen hasaba alyş köp sanly internet çeşmelerinde amala aşyrylýar we parollary dikeltmek arkaly şahsy hasaplara girişi dikeltmek mümkinçiligini berýär.

SMS-iň häsiýetli aýratynlyklary, ululygyny, habaryň içindäki nyşanlaryň sany bilen çäklendirilen maglumatyň mukdaryny öz içine alýar. Bu nukdaýnazardan, ykjam aragatnaşykda gysga sözlemlerde tutuş aragatnaşyk medeniýeti ýaýrady. SMS-de käbir negatiw ýa-da gowşak nokatlar bar. Ilki bilen, bu SMS ulanylanda, ulanyjylardan pul talap edilende , gizlin mazmunyň möhüm maglumatlary (parollar, kod sözleri we ş.m.) aldawçylygyň giňden ýaýran hadysasyny öz içine alýar.

Meýlis Sadykow,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

 

2021-nji ýylyň iň meşhur aktýorlary we aktrisalary

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryndaky abraýy ýokarydyr

Dialog — parahatçylygyň kepili

Kompýuteriň programma üpjünçiligi

Teswirle