30/11/2020 6:03
Home DÜNÝÄ Bütindünýä çagalar gününe bagyşlanan sanly maslahat

Bütindünýä çagalar gününe bagyşlanan sanly maslahat

Bütindünýä çagalar gününde we Çaganyň hukuklary baradaky konwensiýanyň kabul edilmeginiň gününde, Durnukly ösüş maksatlarynyň Türkmenistandaky ýaş ilçisi, Nartäç Garaýewa we ÝUNISEF-iň wekili Kristin Weýgand hemmeleri pandemiýadan soňky dünýäni her bir çaganyň ýagty geljegi üçin täzeden gözden geçirmäge çagyrdylar.

Interaktiw sanly maslahatyň ýaş alyp baryjysy Nartäç, öz gezeginde gatnaşyjylara – hökümet hyzmatdaşlaryna, BMG-niň düzümleýin edaralaryna, diplomatik düzümine, we halkara guramalaryna, jemgyýetçilik guramalaryna, bilim ulgamynyň wekillerine, metbugat işgärlerine we ýaşlara ýüzlendi. “Çagalar we ýaşlar oňyn özgerişlere ýardam berýän güýç bolup bilerler. Biz öz durmuşymyza täsir edýän ähli işlere gatnaşmak isleýäris”- diýip, Nartäç ÝUNISEF-iň wekili bilen bilelikde çäräni ussatlyk bilen alyp bardy.

Kristin Weýgand: “2020-nji ýyldaky Bütindünýä Çagalar güni düýbünden üýtgeşik dünýäde bellenilýär. Sebäbi bu ýul, biz bütindünýä krizisi, ýagny koronawirusyň pandemiýasy bilen ýüzbe-ýüz bolduk.” – diýdi. “Egerde, gyssagly çäre görülmese, bu saglyk krizisi çaga hukuklarynyň krizisine öwrülip biler” – diýip Kristin Weýgand belläp geçdi.

ÝUNISEF-iň wekili ähli gyzyklanýan taraplary aşakdaky ugurlara üns çekmäge çagyrdy:

  • Sanly ulgamda deňsizligi azaltmak arkaly ähli çagalaryň bilim almagyny üpjün etmek;
  • Iýmit we saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterliligi kepillendirmek we sanjymlary her bir çaga üçin elýeterli etmek;
  • Çagalaryň we ýaşlaryň psihiki saglygyny goramak, zorlugyň, jyns esasynda zorlugyň we çaganyň äsgermezliginiň öňüni almak;
  • Arassa agyz suwuna we arassaçylyk şertlerine elýeterliligi giňeltmek we daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri çözmek;
  • Ejiz maşgalalar we çagalar üçin durmuş taýdan goragy we hemmeler üçin ähliumumy dikeldiş işini üpjün etmek;
  • Bosgun çagalaryň we olaryň maşgalalarynyň goragyny üpjün etmek üçin tagallalary berkitmek.
Okap bilersiňiz  «NASA» iki sany kosmonawt gerek
Okap bilersiňiz  Türkmen Lider, valiler ile video-konferansla görüştü

Bütindünýä çagalar güni mynasybetli geçirilen bu çäre, Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen bilelikde gurnaldy. Bu sanly duşuşyk, ÝUNISEF-iň ähli hyzmatdaşlaryna, 2020-nji ýylda Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmekde gazanylan üstünlikler bilen has giňişleýin tanyşmaga mümkinçilik berdi. Institut çaga hukuklary boýunça komitetine hödürlenen milli hasabat barada aýdyp geçdi. Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Bilim ministrligi, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bolsa, saglygy goraýyş, bilim, durmuş taýdan gorag we metbugat we aragatnaşyk ulgamlarynda bilelikdäki gazanylan üstünlikler barada belläp geçdiler. ÝUNISEF-iň indiki ýylda täze hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň başlanmagy bilen, Kristin Weýgand geljeki bäş ýyl üçin ileri tutulýan ugurlaryň we meýilnamalaşdyrylan strategiýalaryň üstünde durup geçdi.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  "Suw içmegiň peýdalary"

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi. Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Milli Liderimiz Emomali Rahmona gutlag hatyny iberdi
1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Näme üçin kompaniýanyň ady “Xiaomi”?

Köp adamlar hytaý markalarynyň atlaryny gülkünç hasaplaýarlar. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň baş ýolbaşçysy Leý Szýun, öz söwda markasyna at dakmak bilen baglanyşykly tejribesi hakda...

«Baýlar hem aglaýarlaryň» baş gahrymany aradan çykdy

«Ýabany bägül» we «Baýlar hem aglaýarlar» köp bölümli filmleriniň ýyldyzy, meşhur meksikaly akrtisa Maleni Morales aradan çykdy. Bu barad Meksikanyň Milli aktýorlar assosiasiýasy habar...

Türkmenistanly ýaş alym «Balsaýat» sazynyň dünýä gymmatlygyna öwrülip biljekdigine ynanýar

Türkmen milli konserwatoriýasynyň bäşinji ýyl talyby Perhat Hojanýazow öz ylmy gözleglerini «Balsaýat» halk sazynyň çuňluklaryna bagyşlady ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Ol bu...

Ýewropa futbolyna syn… Mourinýo Gwardiolany ýeňdi

Geçen hepde geçirilen öňdebaryjy futbol çempionatlaryň futbol duşuşyklary we olaryň netijeleri bilen ýurdumyzyň futbol janköýerlerini tanyşdyrmagy makul bildik. Angliýanyň Premýer ligasynda gyzykly duşuşyklaryň netijeleri: “Tottenhem 2:0...