JEMGYÝET

Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyz Aşgabadyň günorta böleginde Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, medeniýet we sungat ussatlarynyň, döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy. Milli Liderimiz toý bagyny kesip, dabara mynasybetli ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň döredijilik toparlarynyň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzy wasp edýän aýdym-sazly çykyşlaryny synlady.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet münberi toplumynyň baş binasyna gelip, onuň gurluşynyň we bezeginiň aýratynlyklary bilen tanyşdy. Şanly waka mynasybetli soňra meýdançada sahnalaşdyrylan dabara ýaýbaňlandyryldy.

Döredijilik işgärleriniň, sungat ussatlarynyň sahnalaşdyrylan çykyşlary guralýan köpçülikleýin çäreleriň dabarasyny belende göterdi. Aýdym-sazlar, täze döwrebap tehnologiýalar bilen döredilýän ajaýyp şekiller sazlaşykly utgaşdy.

Ajaýyp şüweleň dabaralary paýtagtymyzyň asuda asmanyny ýagtylandyran al-ýaşyl feýerwerk öwüşginler bilen utgaşmagy Döwlet münberi toplumynyň açylyş dabarasy mynasybetli guralýan çäreleriň ýatda galyjy pursatlara beslenmegini şertlendirdi.

Bu toplum kaşaňlygy bilen haýran galdyrýar. Onuň umumy meýdany 20 müň 450 inedördül metre barabardyr, granit we ak mermer bilen örtülen bu toplum üsti gümmezli iki gatly binany, Prezident münberini hem-de myhmanlar üçin niýetlenen 2 müň orunlyk münberi öz içine alýar.

Bu ýerde dabaralar üçin niýetlenen, mermer bilen bezelen giň holl, myhmanlary kabul etmek hem-de dabaraly çäreleri geçirmek üçin niýetlenen zallar bar. Bezeglerde ulanylan milli öwüşginler hem-de hyzmat ediş zolagy bu desgalaryň tapawutly aýratynlygy bolup durýar.

Ýörite enjamlar, sanly tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze toplumda köpçülikleýin çäreleri geçirmek hem-de olary onlaýn görnüşde şöhlelendirmek üçin ähli şertler döredilipdir.

Münberiň öňünde granit daşy bilen örtülen meýdança ýerleşýär. Onda dabaraly harby ýörişler hem-de ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň we durmuş toplumynyň gazanýan üstünlikleriniň gözden geçirilişi, şol sanda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri geçiriler.

Şeýle hem münbere gelýän üç kilometre golaý ýol çekildi. Onuň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryldy, dürli görnüşli bag nahallary oturdyldy, bezeg gülleri ekildi, şeýle hem oňa ýanýoda çekildi we özboluşly yşyklandyryş ulgamy ornaşdyryldy.

Bu ýerde Merkezi Aziýada iň uly 120 metrlik LED ekrany hem-de 8 sany 30 metrlik maçtalar oturdyldy. Mundan başga-da, merkezi binanyň günorta tarapynda dikuçar meýdançasy, awtoduralgalar we beýleki desgalar guruldy.

 

Ozalky döwlet münberi işewürleri kabul ediş merkezine öwrüler

 

Ýene-de okaň

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Ispaniýa – Ýewropanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Ýewropanyň finaly: Angliýamy, Ispaniýa çempion bolar?