TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dinozawrlaryň ozal mälim bolmadyk iki görnüşi ýüze çykaryldy

Angliýada alnyp barlan gazuw-agratyş işleriniň dowamynda dinozawrlaryň ozal mälim bolmadyk iki görnüşiniň galyndylary tapyldy.

Ýurduň günortasyndaky Waýt adasyndan tapylan galyndylaryň mundan 125 million ýyl ozalky döwre degişlidigi aýdylýar. Paleontologlar Spinosauridae diýlip atlandyrylýan jandarlaryň boýunyň 9 , ininiň 1 metre ýetendigini aýdýarlar.

Beýleki bir görnüş bolsa Ceratosuchops diýlip atlandyrylýar. Ýeri gelende aýtsak, Angliýada 1983-nji ýylda hem şu görnüşlere degişli jandarlaryň galyndylary tapylypdy. Ýöne alymlar häzirki tapyndylaryň has üýtgeşikdigini öňe sürýärler.

Pýer Kardin kim?

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti da;ary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle